Анонси

АОП публикува указание как ще се подготвя и предоставя електронен ЕЕДОП след 1 април

В последното си указание Агенцията по обществени поръчки дава отговор на един от най-задаваните въпроси в Системата на обществените поръчки в момента – как ще се подготвя и предоставя в електронен вид Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) след 1 април 2018 г. Припомняме, че след тази дата, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), тази форма става задължителна.

В разяснителния текст се припомня, че след стартиране на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) отделен модул на тази система ще обезпечава процесите, свързани с обмен на електронен ЕЕДОП. От 1 април до старта на системата обаче се налага да се използват временни решения. Именно те са разгледани в методическото указание.

Важно пояснение, което се прави в указанието е, че задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка, за вече открити процедури, чийто срок за получаване на заявления за участие или оферти е след 01.04.2018 г., възложителите следва с допълнително разяснение (напр. чрез профила на купувача) да укажат на заинтересованите лица възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. При подготовка на документация за предстоящо откриване на обществена поръчка, възложителят следва да създаде по някой от описаните по-долу начини образеца на ЕЕДОП, който да бъде попълнен от кандидатите/участниците.

Подготовката

Първото важно нещо, за което дават информация експертите от АОП е за подготовката на електронния ЕЕДОП. Там вариантите са два – чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга и чрез формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка.

Безплатната услуга на ЕК се предоставя чрез информационната система за eЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

От Агенцията разясняват предимствата на сиситемата на ЕК за еЕЕДОП – тя предоставя възможности:
– на възложителите да съставят образец за ЕЕДОП за конкретна процедура, както и да използват попълнените данни при подготвяне на образци на ЕЕДОП за следващи процедури;
– на стопанските субекти да попълват нов ЕЕДОП, повторно да използват информацията от него, да изтеглят и да разпечатват ЕЕДОП за дадена процедура.
Става ясно, че системата запазва файловете в два формата – PDF, който е подходящ за преглед, и XML, който е подходящ за компютърна обработка. Препоръчва се създаден от потребителя ЕЕДОП да се изтегля и в двата формата.

В указанието на АОП са дадени и технически инструкции за работа със системата на ЕК – както за това как при подготовката на конкретна процедура възложителят създава образец на ЕЕДОП (маркиране на полета, генериране на файлове, указания), така и за стопанският субект при участие (зареждане на получения файл, попълване на необходимите данни, изтегляне и  подписване с електронен подпис от съответните лица).

Както посочихме по-горе, вторият начин, по който възложителите могат да предоставят електронен ЕЕДОП на заинтересованите лица е формуляр, подготвен с подходяща програма за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства.

От АОП подчертават, че във всички случаи инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не ограничават достъпа на заинтересовани лица.

Предоставяне

По отношение на предоставянето на електронния ЕЕДОП, разяснителният текст на АОП е по-лаконичен и в някои пасажи неясен. В тази си част указанието на АОП само общо посочва, че при спазване на изискванията на чл. 39 от ЗОП и реда по чл. 49 и 50 от ППЗОП, възложителите имат право да организират процеса на възлагане на обществени поръчки с използване на електронни средства за комуникация. Примери и допълнителни пояснения в тази посока обаче не са дадени. Вероятно тук се визират собствени системи за електронни поръчки на възложителите.

Ценно обаче се явява пояснението, че извън посочените хипотези на използване на е-комуникация, един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата – или казано просто, ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Указанието завършва с това, че друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП – т.е. чрез файл, качен в Интернет. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

В документа на АОП специално се подчертава, че в случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Пълният текст на указанието може да прочетете тук.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker