Новини

АОП с нов обяснителен документ, без свидетелства за съдимост в поръчките след 3 март

Агенцията по обществени потвърди впечатлението за повишена активност в дейността си и издаде ново методическо указаниe. Този път разяснения се дават във връзка с промените относно бюрата за съдимост, внесени с Наредба № 8 от 2008 г., обнародвана в бр. 18 на ДВ от 27.02. 2018 г.

Както вече ЗОП ПЛЮС вече писа с въвеждането на новото свидетелство (СЕЕЕ) обменът на документа между Министерството на правосъдието и администрацията на изпълнителната власт става електронен, а издаването се прави на лица с чисто съдебно минало и само по искане на държави органи. Това ще става без такса и за срок от три дни.

Както се отбелязва в указанието, считано от 3 март 2018 г. отпада задължението на гражданите да предоставят свидетелство за съдимост пред централните и териториалните органи на изпълнителната власт. По този начин значително ще се намали административната тежест, както от гледна точка на време, така и от гледна точка на разход и за гражданите във връзка с получаването на тази административна услуга.

От Агенцията по обществени поръчки обръщат внимание, че посочените промени засягат законодателството в областта на обществените поръчки, доколкото съгласно  чл. 58, ал. 6 и чл. 157, ал. 7 от ЗОП,  възложителят няма право да изисква представянето на документите по чл. 58, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от ЗОП, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Казано в прав текст, горното означава, че от 3 март тази година възложителите  които са административни органи, трябва да преустановят изискването за предоставяне на свидетелство за съдимост от участниците, избрани за изпълнители по обществена поръчка.

Пълният текст на указанието тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker