Новини

Европейските депутати настояват най-ниската цена да не е основен критерий при обществените поръчки

Прекомерното използване на най-ниската цена като основен критерий за възлагане и необходимостта да бъде подкрепено участието на малки и средни предприятия в търговете са сред въпросите, разгледани в доклад, който беше одобрен вчера от Европейския парламент, съобщиха от пресслужбата на институцията, цитирани от в. Дневник.

Европарламентът е дълбоко разочарован от скоростта, с която много държави членки транспонираха директивите за обществените поръчки от 2014 г., както и от многобройните закъснения, и настоява процесът по транспониране да завърши бързо, без повече забавяне.

Евродепутатите искат от Европейската комисия да организира по достъпен и удобен за ползване начин ръководствата и другите инструменти, разработени, за да подпомагат държавите членки при прилагането на рамката за обществени поръчки.

Качествени, екологични и социални аспекти

Парламентът приветства факта, че много държави от ЕС са приели разпоредби за използването на критерии за качество (включително най-добро съотношение цена – качество), и насърчава тяхното систематично прилагане.

При вземането на решения за покупка възлагащите органи трябва да прилагат и други критерии, а не единствено цената или икономическата ефективност, като вземат под внимание качествени, екологични и/или социални аспекти и да имат предвид цялостния жизнен цикъл на продуктите, включително тяхното въздействие върху околната среда, се казва в доклада.

Парламентът също така насърчава възлагащите органи да си сътрудничат с участниците на пазара, за да разработват новаторски методологии, продукти, произведения или услуги, които все още не съществуват.

Препоръки

Евродепутатите призовават Европейската комисия и държавите членки:

– да анализират и докладват причините за прекомерното използване на най-ниската цена като първичен критерий за възлагане в редица държави от ЕС, които не отчитат качеството, устойчивостта и социалното приобщаване,

– да използват иновативни обществени поръчки за постигане на интелигентен, екологичен и приобщаващ растеж и за укрепване на кръговата икономика; членовете на Европарламента подчертават новите възможности, предлагани от директивите за обществените поръчки, за повторно използвани, ремонтирани, реновирани и рециклирани стоки и услуги и други устойчиви и ресурсно ефективни продукти и решения,

– да подпомагат участието на малки и средни предприятия (МСП) в търговете, например чрез задължително разделяне на партиди, когато това е възможно, или чрез ограничаване на оборота, необходим за участие в тръжна процедура (разделянето на договорите на партиди насърчава конкуренцията на пазара и избягва риска от еднолични търгове, зависимостта на доставчиците, се отбелязва в доклада); трябва да се разработят консултантски услуги и обучение за МСП, за да се подобри тяхното участие в тръжните процедури,

– да се стремят към бърза дигитализация на процедурите и въвеждането на електронни процеси за всички основни етапи, а именно от уведомяване, достъп до тръжни процедури и представяне до оценка, възлагане на поръчки, поръчване, фактуриране и плащане,

– да приемат национални стратегии за модернизиране на националните системи за обществени поръчки и повишаване на тяхната ефективност,

– да увеличат съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, включително трансграничните, за което преразгледаните правила на ЕС предлагат улеснения,

– да използват икономически ефективни инструменти за управление на договори, за подобряване на прозрачността, целостта и данните, както и за по-добро управление на обществените поръчки като регистри на договори,

– да осигурят оперативна съвместимост на закупените стоки и услуги и да се избегне блокирането на доставчиците,

– да разработят национални планове за професионализиране, като обръщат внимание на всички нива на публичната администрация, а също и на критерии за качество като социални и екологични критерии,

– да приемат европейски етичен кодекс за обществените поръчки за различните участници в процеса на възлагане на обществени поръчки,

– да насърчават университетите да продължат да развиват университетски курсове в областта на европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Според Еврокомисията 55% от процедурите за възлагане на обществени поръчки все още използват най-ниската цена като единствен критерий за възлагане вместо например за стратегически социални и екологични критерии. Броят на тръжните процедури със само една оферта се увеличи от 14% на 29% за периода 2006 – 2016 г. МСП печелят едва 45% от стойността на обществените поръчки над праговете на ЕС, което е под тяхната тежест в икономиката.

Източник: ЕП, Дневник

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker