Новини

В ход е обсъждане на проект на ПМС за таксите при обжалване по ЗОП

До 5 декември 2018 г. ще продължи общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

На Портала за обществени консултации за срок от 30 дни е публикуван проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.

Във връзка с публикувания проект е необходимо да припомним, че в бр. 77 на „Държавен вестник“ от 18 септември 2018 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с който бе изменен чл. 220 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Посочените измененията в ЗОП се отнасят до размера на държавните такси, които се събират в производствата пред ВАС във връзка с обжалване на обществени поръчки. Съгласно промените, в сила от 1 януари 2019 г., държавните такси за касационно обжалване пред ВАС ще са в размера на таксите, дължими пред КЗК. От същата дата се отменя разпоредбата, която освобождава възложителите от заплащане на държавни такси. Промяната е в съответствие с проведения принцип в АПК на равнопоставеност между страните в касационното производство. С нея се изравняват процесуалните права и задължения на гражданите и организациите с тези на държавните органи. Към момента по данни от Регистъра на обществените поръчки възложителите са около 6 400, от които публични възложители, които разходват бюджетни средства са около 6 180, а секторни възложители – приблизително 220. Нововъведенията засягат и таксите по частни жалби пред ВАС. От началото на 2019 г. техният размер ще се определя в чл. 235а от АПК. В чл. 235а от АПК се въвежда размер на таксите от 30 лв. за граждани и 150 лв. за организации.

Всичко това е наложило привеждане в съответствие със законодателната реформа и на подзаконовата нормативна уредба. Това е причината да се подготвят и да бъдат подложени на публично обсъждане и промени в Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и пред ВАС.

Проектът на постановление на Министерския съвет е предложен от името на министъра на финансите. С него се изменя чл. 2 от тарифата в две насоки. Първо, размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. И второ, отменя се разпоредбата, която определя таксите по частните жалби пред ВАС, тъй като същите се уреждат в АПК. Предвижда се изменителното постановление да влезе в сила, заедно с прилагането на промените в чл. 220 от ЗОП – от 1 януари 2019 г.

Коментари и предложения могат да се отправят до 5 декември 2018 г.

Източник: Strategy.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker