Новини

Оповестиха промени в приложното поле на стандартизираните документи и изисквания за поръчките в сектор “Води”

Агенцията по обществени поръчки (АОП) съобщи за приемането на промени в приложното поле на най-новите стандартизирани документи и изисквания за обществени поръчки в сектор “Води”, публикувани през септември 2018 г. Това стана след като на сайта на АОП в Интернет бе оповестена Заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 109, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Според цитираната разпоредба, посочена като основание за издаване на министерския акт, при възникване на необходимост стандартизираните изисквания и документи по ал. 3 от чл. 109 се заличават с разпореждане на министъра на финансите. Каква е необходимостта за подобно действие, само можем да гадаем, тъй като в заповедта са упоменати становища на “Централно координационно звено” при Министерския съвет, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. Тези документи обаче не са отразени като съдържание, а само с деловодните им номера.

Всъщност промяната в обхвата на наличната стандартизирана документация е значителна, като се има предвид, че новата заповед на министъра на финансите отменя изцяло т. 4 от предходната му заповед от м. септември 2018 г., издадена по повод същия набор от типови проекти. Анализът на текстовете показва, че договорите за строителство, строителен надзор, инженеринг и останалите стандартизирани документи и изисквания, които трябваше да се прилагат за сектор “Води” от 10 септември 2018 г., остават валидни единствено за инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна вода 2014 – 2020 г.”, ос 1 “Води”.

Датата, от която възложителите ще могат да се позовават на стеснения обхват на прилагане на утвърдените образци, не е посочена изрично. Предвид факта, че издаването на заповедта на министъра на финансите е датирано като 31.12.2018 г., може да се предполага, че това е и датата на влизането сила на т. нар. заличаване на стандартизираните документи и изисквания по отношение на инфраструктурните проекти, финансирани с национални средства, както и със средства от други оперативни програми, за чието изпълнение се налага откриването на обществени поръчки.

В експертните среди преобладава мнението, че новият ред ще е облекчение за всички възложители, разполагащи с по-подходящи образци, въз основа на които да съставят проектодоговорите и други документи при разработването на дадена процедура за обществена поръчка.

Със заличаването на част от възможните случаи от прилагането им ще отпадне и необходимостта да се съставят мотиви относно неприлагането им от възложителя. Припомняме, че това задължение следва от разпоредбата на чл. 231, ал. 2 от ЗОП.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker