Анонси

Публикуваха промените в ППЗОП

В официалния раздел на бр. 17 на Държавен вестник от 26.2.2019 г. беше обнародвано Постановление на Министерския съвет №30 от 20 февруари 2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. С акта, приет от Правителството на 13 февруари, се правят изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Както е широко известно, приемането на новата Наредба и направените изменения и допълнения в подзаконовите актове са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Предвид това, че за голяма част от тези редакции в ЗОП бе предвидено да породят действие от 01.03.2019 г., това очаквано бе съпроводено и с приемане на съответни модификации в Правилника за прилагане на закона (ППЗОП), които също да влязат в сила в началото на месец март.

Макар прекрояването на основните източници на правото в тази област на обществените отношения да има за главна цел осъществяването на поетапно преминаване към изцяло електронно възлагане, тя намери отражение върху целия цикъл на управление на обществените поръчки. В потвърждение на казаното, преобладаващата част от промените в ППЗОП са свързани с и произтичат от поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната и въвеждане на новата платформа за електронни поръчки ЦАИС ЕОП.

В съответствие с промените в закона са изменени и допълнени разпоредбите относно съдържанието на профилите на купувача и подлежащите на публикуване документи на тях (чл. 23 и 24 от ППЗОП). Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява, които произтичат и са съобразени с въвеждането и използването на платформата. В тази връзка, в Преходните и заключителни разпоредби към ППЗОП са предвидени правила относно реда за довършване на процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки, действащ преди въвеждане на платформата.

С постановлението се извършва прецизиране и на много други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са текстовете относно опциите и подновяванията (чл. 5 и 6), оценяването на планове, графици и срокове (чл. 33), кръга на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства в ЕЕДОП (чл. 40 и 41), изпращането на информация за включване в списъка по чл. 57, ал. 4 ЗОП на стопански субекти с нарушения (чл. 108), изпращането на информация за изпълнен договор (чл. 72) и др.

В основната си част модифицираните норми на Правилника влизат в сила от 1 март. 2019 г. Изключение правят разпоредби, кореспондиращи с норми на ЗОП в сила от 1 ноември 2019 г., които също пораждат действие от тази по-късна дата. С посочената промяна, реформата в сектора следва да получи своя цялостен нормативен фундамент.

С обнародваното ПМС може да се запознаете тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker