Oбучения на мястоАнонси

Актуални обучения за технически експерти (“ОПТеКс”) съгласно новите моменти в ЗОП и ППЗОП

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

Защо имате нужда от обучение по ЗОП за техническите експерти във Вашата организация?

Материята на обществените поръчки се регулира с правни норми, които имат за основна цел постигането на икономически ефективно разходване на обществени средства. Възлагането и изпълнението на поръчки обаче е сложна съвкупност от дейности и процеси, която изисква участието не само на специалисти по право и икономика, но и на експерти в редица други области на познанието. Съпричастността на тези технически лица е от критична важност за пълноценното реализиране както на определянето на потребността на възложителя и възможните начини за нейното удовлетворяване, съответно изготвянето на спецификациите и тръжните документи за процедурата, така и на избора на изпълнител и контрола върху изпълнението на сключения договор за поръчка.

Макар че са експерти в своята област, за да са оптимални в своята работа техническите специалисти също имат нужда от знания и умения за обществените поръчки. Последното е още по-валидно за настоящия момент, в който правим преход към въвеждане на електронно възлагане и значително модифицирани правила, дошли след транспониране на ново поколение европейски директиви при поръчките и променена нормативна уредба за управлението на средствата от европейските фондове. Стартът на задължителното електронно възлагане в централизираната платформа ЦАИС ЕОП от началото на 2020 г. прави тези предизвикателства още по-значими!

Значението на техническите експерти нараства и предвид последните промени в разпоредбите относно прогнозирането и планирането на обществените поръчки. Така например, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП възложителят изчислява прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.

Видно от цитирания текст, прогнозната стойност на планираните за възлагане доставки, услуги и строителство вече следва да се основава на обективни и обосновани форми на установяване на пазарните ценови равнища. Същите могат да включват, но не се изчерпват с предвидените в ЗОП пазарни консултации, като е допустимо да се изразяват и в други форми на пазарни проучвания. Такива могат да са, например, различни начини за събиране, обобщаване и анализ на информация като търсене в публично достъпни Интернет източници (сайтове, каталози, бюлетини и пр.), посещения на място в магазини, складове, търговски изложения и др.

За изпълнение на посочените и много други дейности от цикъла по управление на обществените поръчки определено е нужно съдействието на лицата в организацията със специализирана техническа експертиза, но те могат да са максимално полезни и ефективни най-вече ако имат достатъчно знания и умения по ЗОП.

Предвид изложеното, все повече възложители се убеждават, че само с удовлетворяването на тази нужда посредством качествени обучителни услуги, може да се осигури пълна ефективност на целия цикъл по управление на поръчките на организацията, съответно да се постигнат целите за законосъобразност и целесъобразност на разходите.

Защо ние сме подходящият избор за Вас?

Ние сме организация, предлагаща широк спектър от консултантски услуги в областта на обществените поръчки, в т.ч. услуги по управление на цикъла на обществените поръчки, в т.ч. изготвяне на документации, процесуално представителство при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Един от основните акценти на консултантската ни дейност е провеждането на специализирани семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, утвърди компанията ни като топ опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки.

Какво Ви предлагаме?

За да отговорим на потребността от обучение по обществени поръчки за техническите експерти във Вашата организация, ние Ви предлагаме да проведем тренинг на място при Вас, специално фокусиран върху тази аудитория. Като всички аспекти относно локацията, времетраенето, темите на обучението и другите важни детайли можем да решим заедно и да определим по начин, който ще е оптимален именно за Вас и служителите ВиЗа да градим заедно успешното бъдеще на Вашата организация!

Повече за предлаганата от нас услуга може да прочетете тук.

 

СПИСАНИЕ “ЗОП+” – НАШЕТО ЗНАНИЕ НА ВАШИТЕ УСЛУГИ!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker