Новини

Възложителите с електронен достъп до удостоверенията на Инспекцията по труда

От 01.10.2019 г. възложителите по обществени поръчки и бенефициентите на безвъзмездна помощ вече могат да получат достъп до системата за „Електронни удостоверения“ и сами да създават необходимите им удостоверения за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство. От ИА “Главна инспекция по труда” оповестиха, че това става възможно след приключване на надграждането на Системата за електронни удостоверения на институцията.

От разпространената информация става ясно, че право на такъв достъп имат както административни органи, така и юридически лица и търговски дружества, които са:
– възложители по обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
– бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
– други органи, които по силата на нормативен акт имат право да изискват удостоверяване на обстоятелства относно спазване на трудовото законодателство.

Достъпът се осигурява след подаване на писмено заявление по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИА ГИТ. Когато заявлението е от административни органи, то се подава през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) – от административни органи. При невъзможност от техническо естество да бъде изпратено през СЕОС, заявлението се изпраща през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Юридическите лица и търговските дружества, възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП, могат да подават заявления писмено на хартиен носител на място в ЦУ на ИА ГИТ на адрес гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, по пощата или чрез куриер на същия адрес, както и по електронен път – чрез ССЕВ или на електронната поща на ИА ГИТ info@gli.government.bg.

В заявлението заявителите посочват свои служители, на които да бъде осигурен достъп до Системата за електронни удостоверения. За да могат да работят със системата, посочените служители трябва да имат квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на БУЛСТАТ/ЕИК на Ззаявителя. Съобщение за осигуряване на достъп се изпраща персонално на електронна поща на служителите, посочени в заявлението.

Повече информация за процедурата може да бъде намерена в сайта на ИА ГИТ, в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Система за електронни удостоверения С ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП“ (виж тук).

Системата за електронни удостоверения ще продължи да бъде отворена и за участници в обществени поръчки, които също могат да генерират удостоверения по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Източник: Главна инспекция по труда

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker