Новини

След 1 ноември поръчките с обява ще се възлагат по правилата, валидни преди тази дата

В кратко съобщение, публикувано на сайта им в Интернет, от Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомяват, че след 1 ноември обществените поръчки по Глава двадесет и шеста от ЗОП (реализирани с обява или покана), ще продължат да се възлагат по реда, валиден преди тази дата.

Запознати припомнят, че посоченият “времеви парадокс” при правилата за поръчките на ниска стойност, който вероятно ще донесе не малко изпитания за възложители и експерти по ЗОП, дойде след отлагането на старта на задължителното възлагане чрез Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Задължението за използване на системата първоначално бе предвидено да влезе в сила от 1 ноември, но със спешна редакция, вече обнародвана в брой 83 от 22 октомври 2019 г. на Държавен вестник, бе отложено и ще се реализира по график, който ще бъде приет от МС, вероятно до няколко седмици.

Споменатата особеност е обяснена и в анонса на ресорната агенция, където е уточнено, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г.

Чисто технически, въпросното положение е следствие от промяната на § 131. Ще напомним, че съгласно редакцията на ал. 1 от въпросния параграф, в сила от 01.11.2019 г., “възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г.”.

От АОП правят важното уточнение, че промените по Глава двадесет и шеста от ЗОП и използването на утвърдените със Заповед № РД-53/27.06.2019 г. на изпълнителния директор на АОП образци влизат в сила заедно със задължението на възложителите да използват “ЦАИС ЕОП” съгласно график, който предстои да бъде приет с Постановление на Министерския съвет.

Уточнението относно образеца се налага и предвид това, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, в сила от 01.11.2019 г., “възложителите откриват възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 с публикуване в РОП на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20″.

Според редакцията на чл. 187, ал. 1, в сила до 01.11.2019 г., обявата се публикува на профила на купувача. Предвид това и съобразно указанието на АОП, че при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г., до влизане в сила за съответния възложител на задължението да възлага чрез ЦАИС ЕОП в съответствие с предвиденото в графика на МС, същият следва да публикува обявите си по глава 26 на своя “профил на купувача”.

Или ако трябва да обобщим, към днешна дата при събиране на оферти с обява и отправяне на покана до определени лица, всички възложители са длъжни да спазват разпоредбите на глава 26 от ЗОП, които са в сила до 01.11.2019 г. След оповестяването на графика, който предстои да се приеме от МС (най-късно до 15.01.2020 г.), възложителите, за които стане задължително използването на ЦАИС ЕОП, от валидния за тях момент съгласно този график ще следва да прилагат нормите на ЗОП (Глава 26), които са в сила от 01.11.2019 г., респективно задължителните образци, утвърдени със Заповед РД-53/27.06.2019 г. на ИД на АОП.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker