Новини

Промените в ЗОП приети и на второ четене, влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Промените в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г., бяха гласувани на второ четене в Парламента На 18 декември 2019 г. Народното събрание прие на второ гласуване най-новият Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Както съобщава АОП на сайта си в Интернет, промените са свързани предимно с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане, което се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Прецизираните разпоредби на ЗОП отразяват спецификите на електронния процес и са предназначени да създадат нормативни предпоставки за използване на платформата.

Законовите промени влизат в сила от 1 януари 2020 г., което налага експертите по ЗОП и възложителите, както и заинтересованите стопански субекти относително бързо “да влязат в час” с новостите.

В съобщението на надзорния орган се припомня също, че уредбата за електронното възлагане се прилага съгласно приетия с Постановление № 332 на Министерския съвет от 13 декември 2019 г. график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Независимо от възприетия подход за поетапно използване на националната платформа, от АОП обръщат внимание, че част от разпоредбите на закона влизат в сила от 1 януари 2020 г. за всички възложители.

От стенограмата, публикувана на сайта на Народното събрание, става ясно, че паралелно с националните правила в останалата част от материята, търпят промени и праговите стойности за възлагане на обществени поръчки на ниво Европейски съюз.

Актуализираните стойности по европейските прагове, конвертирани в съответната валута, подлежат на спазване от 1 януари 2020 г.

Това е причината в съответствие с европейските регламенти в областта на обществените поръчки и в българския закон стойностите да са намалени спрямо познатите до момента парични суми, като за удобство отделните числа са закръглени.

Предстои обнародването на приетия законопроект в “Държавен вестник”, което ще внесе яснота и за вида на окончателния текст, гласуван от българските депутати на второ четене.

Източник: АОП, НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker