Новини

Парламентът прие на първо четене промените в закона за извънредните мерки, без спиране на сроковете по ЗОП

На свое извънредно заседание, проведено на 03.04, Народното събрание прие на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗИД на ЗМДВИП).

С промените се цели разпоредбата на чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП да предвижда, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове за страните по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в “Държавен вестник”, по производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, по глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Наред с това, в пар. 9, ал. 1 от ЗИД на ЗМДВИП е предвидено, че сроковете по чл. 3, т. 2 в досегашната редакция относно „и други срокове“ (предвидени в нормативни актове) и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на три дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

Според мотивите на внеслите проекта за промени, основаната цел на конкретното предложение е да не се спират сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионни процедури, като откритите производства и процедури да бъдат завършени, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Целта е да може да се откриват и нови процедури, за да не се препятства провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и концесионни процедури по време на извънредното положение“.

Проектът внася и редица други промени в закона за извънредните мерки, в т.ч. такива които предвиждат възможност всички държавни и местни органи да заседават от разстояние, да се удължат сроковете на имотните декларации на политиците, да се прецизира спорната разпоредба относно спиране сроковете по неустойки и наказателни лихви при забавяне на плащанията на кредити на физически лица, както и да се въведе предварително изпълнение на актовете, с които министърът на здравеопазването въвежда временни мерки и ограничения във връзка с извънредното положение.

На заседанието депутатите също така решиха извънредното положение в страната да бъде удължено до 13 май 2020 г.

Предвид усложнената епидемиологична обстановка и с оглед гарантиране на необходимата дистанция между народните представители в пленарна зала, предложените промени бяха гласувани на два етапа.

Следващото заседание на Парламента е насрочено за 06.04, понеделник.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker