Новини

Промените в закона за извънредните мерки приети и на второ четене, окончателно без спиране на сроковете по ЗОП

Парламентът прие и на второ четене измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Това стана на извънредно заседание, проведено на 06.04.

С промените в чл. 3 от закона окончателно бе прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по някои изрично посочени производства, в това число административните съдебни производства по Закона за обществените поръчки.

По този начин бе възприет нов подход на изчерпателно изброяване (т.нар. “numerus clausus”) в приложение към чл. 3 на всички производства (43 точно определени категории дела), по които ще текат срокове по време на извънредното положение. Припомняме, че в първоначалния вид на проекта бе предложено решението за това да се взема от Висшия съдебен съвет, но това бе преразгледано по време на дебатите на второ четене.

Наред с това, за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, бе добавено изключение от разпоредбата, според която се удължават с един месец от отмяна на извънредното положение сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение (чл. 4).

Също така, в Заключителните разпоредби на закона е предвидено, че сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 в досегашната редакция относно „и други срокове“ (предвидени в нормативни актове) и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на три дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

С приетите промени се реализират целите, заложени в мотивите на внеслите проекта за промени,  да не се спират сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионни процедури, като откритите производства и процедури да бъдат завършени, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Целта е да може да се откриват и нови процедури, за да не се препятства провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и концесионни процедури по време на извънредното положение“.

Депутатите внесоха и редица други промени в закона за извънредните мерки, в т.ч. такива които предвиждат възможност всички държавни и местни органи да заседават от разстояние, както и да се въведе предварително изпълнение на актовете, с които министърът на здравеопазването въвежда временни мерки и ограничения във връзка с извънредното положение.

Приета бе и нова редакция на чл. 6 от закона, ограничаваща защитата при забава на плащания само до кредити, предоставени от банки и други финансови институции, и договори за лизинг. Предоставена бе и възможност държавата и общините да могат да опрощават наеми на техни обекти.

Депутатите решиха още да могат да се освобождават военновременни запази от резерва, за да се задоволяват потребностите на стопанствата или населението. Даде се и възможност на Министерството на вътрешните работи да могат да получават като дарения маски, дезинфектанти и други предпазни средства.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на промените в чл. 4, които влизат в сила в 7-дневен срок от обнародването.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker