Новини

АОП с указание относно прилагането на закона за извънредните мерки

В деня на обнародване на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), с методическо указание относно неговото прилагане излезе и Агенцията по обществени поръчки. В обяснителния документ, публикуван на Портала за обществени поръчки, се дават отговори на някои от въпросите относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки.

По-конкретно, в методическото указание се отбелязва, че с промените в ЗМДВИП, обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г., в чл. 3, т. 1 се отменя спирането на процесуалните срокове по дела пред ВАС във връзка с обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки. В тази връзка от Агенцията внасят уточнението, че с новата редакция на чл. 3, т. 2 обхватът на нормата е стеснен и тя се прилага само по отношение на давностни срокове. Експертите на АОП коментират и това, че с отмяната на чл. 3, т. 3 се преустановява спирането на сроковете за изпълнение на указания на административен орган (възложител, респ. оценителна комисия по ЗОП, както и КЗК).

Видно от обяснителния документ, доколкото сроковете по ЗОП и ППЗОП попадаха в досегашната редакция на чл. 3 от ЗМДВИП, то при нейното действие няма срокове, които биха могли да се включат в чл. 4, независимо от широкия му обхват. С промяната на чл. 3 от ЗМДВИП, сроковете, уредени в законодателството в областта на обществени поръчки са изключени от действието на тази правна норма. В същото време тези, които са определени в ЗОП вече попадат в приложното поле на чл. 4, ал. 1 от ЗМДВИП. С новата ал. 2 на чл. 4 се изключва прилагането на ал. 1 на същата разпоредба по отношение на няколко закона, сред които е и ЗОП, обясняват от Агенцията.

Според органа за методология по ЗОП, възможните неблагоприятни последици от обратното действие (поради влизането в сила на ЗМДВИП от 13 март 2020 г. при обнародване на 24.03.2020 г.) и разнопосочното тълкуване на чл. 3 и чл. 4 от ЗМДВИП и дошли като резултат от това действия по спиране, удължаване на срокове и пр., се избягват с въвеждането на § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение, съгласно която извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на измененията запазват силата си.

От АОП поясняват също, че след влизане в сила на промените в ЗМДВИП сроковете при възлагане на обществени поръчки, които са попадали в обхвата на чл. 3 преди изменението, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. Тъй като някои срокове са обявени с посочване на конкретни дати, възложителите следва да ги променят като публикуват обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.

Относно новия чл. 6а от ЗМДВИП, предвиждащ възможност за провеждане на заседания от разстояние на различни колективни органи, от АОП потвърждават, че разпоредбата намира приложение и по отношение на оценителните комисии, назначени от възложителите по ЗОП.

С пълния текст на указанието може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker