Новини

Обнародваха промените в закона за извънредните мерки

В брой 34 от дата 9.4.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Актът бе приет от Народното събрание на извънредно заседание, проведено на 06.04.

С промените в чл. 3 от закона окончателно бе прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по някои изрично посочени производства (съгласно приложението), в това число административните съдебни производства по Закона за обществените поръчки.

По този начин бе възприет нов подход на изчерпателно изброяване (т.нар. “numerus clausus”) в приложение към чл. 3 на всички производства (44 точно определени категории дела, в т.ч. 16 административни), по които ще текат срокове по време на извънредното положение. Припомняме, че в първоначалния вид на проекта бе предложено решението за това да се взема от Висшия съдебен съвет, но това бе преразгледано по време на дебатите на второ четене.

Освен по ЗОП, срокове ще текат и по други административни съдебни производства, в т.ч. делата по Закона за концесиите и делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Наред с това, за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, бе добавено изключение от разпоредбата, според която се удължават с един месец от отмяна на извънредното положение сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение (чл. 4).

Също така, в пар. 13 от Заключителните разпоредби на закона е предвидено, че сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

С приетите промени се реализират целите, заложени в мотивите на внеслите проекта за промени,  да не се спират сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионни процедури, като откритите производства и процедури да бъдат завършени, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Целта е да може да се откриват и нови процедури, за да не се препятства провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и концесионни процедури по време на извънредното положение“.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването му.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker