Новини

Поредно указание на АОП за сроковете по ЗОП през извънредното положение

Дори в навечерието на Великденските празници, традиционно високата динамика в сектора на обществените поръчки получи ново потвърждение чрез поредното методическо указание на АОП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г (ЗМДВИП).

Дошъл в отговор на лавината от запитвания, адресирани към ресорната институция след приемане на този най-актуален към днешна дата акт, обяснителният документ под номер МУ-6/16.04.2020 г. този път хвърля повече светлина върху последиците и необходимите действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г.

Като принципно положение от АОП извеждат, че когато при провеждането на процедурите е засегнат срок, който попада в чл. 3, т. 2 и 3 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), той спира да тече. Изключение са случаите, при които са извършени съответни действия. Съгласно § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП тези действия запазват силата си.

Доразвивайки препоръките от предишното указание, издадено два дни по-рано, този път от АОП опитват да отговорят на множеството запитвания относно случаи, при които има частично засегнати срокове, т.е. когато към момента на влизане в сила на ЗМДВИП те са започнали да текат, но не са приключили и няма извършени действия.

Сред анализираните хипотези, за повече яснота подкрепени и с конкретни примери, са такива, при които са засегнати ключови срокове, като този за предложения до възложителя за промени в документите на поръчката, срока за обжалване на решението за откриване на процедурата, срокове във връзка с работата на оценителната комисия и срока за обжалване на решението за избор на изпълнител.

От АОП подчертават, че във всички подобни хипотези следва да се съблюдава принципът, че когато до 13.03.2020 г. е изтекла част от съответен процедурен срок, този срок се възобновява от 17.04.2020 г., като от тази дата започва да тече оставащата (неизтеклата) част от него.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“, може да видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker