Новини

От АОП разясниха и дистанционните заседания на комисиите през извънредното положение

Поредното методическо указание на Агенцията по обществени поръчки оносно прилагането на разпоредби на закона за извънредните мерки този път коментира въпроса с дистанционните заседания на оценителните комисии по ЗОП.

Обяснителният документ под номер № МУ-9 от 28 април 2020 г. е посветен на прилагането на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП.

От Агенцията припомнят, че съгласно чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП, до отмяната на извънредното положение държавни и различни колективни публични органи, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние или да приемат решения неприсъствено.

Експертите на ресорната институция поясняват, че цитираната разпоредба е относима и към заседанията на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като дава възможност те да се провеждат от разстояние. Необходимо условие за това е съответният възложител да осигури виртуално участие на членовете на комисията чрез подходящи софтуерни приложения за дистанционна комуникация, при спазване на всички нормативни изисквания, включително тези за кворум.

Важно уточнение в случая е това, че за такива дистанционни заседания е възможно да се използват и общодостъпните он-лайн платформи за конферентни разговори. Във всички случаи избраният начин трябва да дава възможност да се проследи дали членовете на комисията са се присъединили към заседанието и осигурен ли е необходимият кворум.

Наред с горното, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП за проведените виртуални заседания се изготвят протоколи. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство, като това се удостоверява с подписването на протоколите, и съответно докладите.

В случаите на дистанционни заседания посочените документи следва да се подписват от членовете на комисията с електронен подпис, ведно с приложените към тях особени мнения, ако има такива. Когато не всички членове на комисията разполагат с електронни подписи, протоколите/докладите се подписват на хартия, при спазване на приетите противоепидемични мерки.

Ключов момент в случая се явява това, че отново със ЗМДВИП бе предвидено, че възложителите, за които задължението за използване на платформата не е възникнало, следва да прилагат правилата за възлагане на ЗОП и ППЗОП, в сила до 01.11.2019 г. по време на извънредното положение и до един месец след неговата отмяна.

Както е известно, при този ред, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП (в редакция до 01.11.2019 г.) отварянето на заявления за участие и офертите се извършва на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват определен кръг лица. Съгласно чл. 54, ал. 5 от ППЗОП (в сила до 01.11.2019 г.) на присъстващите представители на участниците е необходимо да се осигури възможност да подпишат техническите предложения и пликовете, в които се съдържат ценовите предложения.

Въпросните действия обаче не могат да бъдат извършени виртуално, категорични са от АОП. Съобразно чл. 6а, ал. 1, изр. последно от ЗМДВИП, в случая е приложим специалният закон – ЗОП, което означава, че възложителят трябва да осигури възможност за подписване на документите на място при спазване на противоепидемичните мерки.

Този подход следва да се използва и в случаите, когато поръчките се възлагат чрез прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, но заявленията, офертите или части от тях, както и конкурсните проекти не са получени чрез електронни средства.

От АОП подчертават също, че публично заседание е предвидено и когато комисията отваря ценовите предложения на оферти, които не са получени чрез електронни средства, както и когато тя следва да проведе жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, за да класира участниците, подали оферти.

Доколкото в тези два случая не се налага извършването на конкретни действия на място от страна на участниците, то няма пречка да им се осигури виртуален достъп, както и на техни упълномощени представители, съответно на представители на средствата за масово осведомяване, които желаят да присъстват на публичната част на заседанията.

Чрез съобщение на профила на купувача следва да се оповести начинът за достъп в провежданото заседание, включително код, необходими технически ресурси за включване и други подробности, нужни на лицата за виртуално участие.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“, може да видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker