Новини

АОП разясниха и промените в договори на основание закона за извънредните мерки

Безпрецедентната методологическа активност на Агенцията по обществени поръчки продължи с издаване на ново методическо указание по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).

Поредният обяснителен документ, изведен под № МУ-8 от 24 април 2020 г., касае изменението на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП. Ще припомним, че в дошлата след предложение на депутат разпоредба на този закон, за облекчаване на последиците от предприетите мерки е предвидена възможност по предложение на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

От АОП разясняват, че посочената възможност е предоставена в инициатива на изпълнителя, доколкото в общия контекст на ЗМДВИП се приема, че в условията на извънредно положение стопанските субекти могат да се сблъскат с трудности поради спрени производства, прекъснати вериги на доставки или проблеми с ликвидността, предизвикани от кризисните обстоятелства.

В тази връзка обаче от ресорната институция правят няколко важни уточнения. На първо място се подчертава, че отправянето на предложение за промяна на договор по чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП не е обвързано със задължение за възложителя, а е необходимо постигане на съгласие между страните. Независимо от това, когато е основателно, такова искане би следвало да се уважи.

Отправянето на предложение за промяна на договор по чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП не е обвързано със задължение за възложителя, а е необходимо постигане на съгласие между страните.

Наред с това, следва да се има предвид също, че обект на предоговаряне може да бъде единствено срокът за изпълнение. Доколкото в чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП не се визира само удължаване на крайния срок, изменението на това основание може да засяга и вътрешни или междинни срокове. Съществено се явява и това, че допустимите промени са ограничени до срока на действие на извънредното положение, което означава, че размерът на удължаване на съответния срок не може да надхвърля продължителността на извънредното положение.

Доколкото в чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП не се визира само удължаване на крайния срок, изменението на това основание може да засяга и вътрешни или междинни срокове.

Стойност в указанието добавя и коментарът, че основанието по чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП по същество се явява частен случай на уредените в ЗОП хипотези, при които са допустими изменения на договор във връзка с възникване на непредвидени обстоятелства. И като такова, то попада в обхвата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

На база на горното заключение, становището на АОП прави ключово разграничение между общата хипотеза по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и частния случай по чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП. Направеният правен анализ в тази връзка показва, че предвид характера си на специална норма, част от законодателни мерки във връзка с извънредното положение, разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП би следвало да се прилага само в случаите когато се удължава срокът. За разлика от това, когато се налагат и други промени в договора вследствие от настъпилия force major, e приложимо основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, доколкото тази норма е с по-широк обхват.

Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП би следвало да се прилага само в случаите когато се удължава срокът, докато ако се налагат и други промени в договора вследствие от настъпилия force major, e приложимо основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

В заключение, в обяснителния документ се сочи и това, че при изменение на договор въз основа на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, възложителите следва да изпращат обявление за изменение на договор за обществена поръчка по чл. 27 от ЗОП, като в него се посочи основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и се отбележи, че промяната е във връзка с разгледаното по-горе специално основание от ЗМДВИП.

При изменение на договор въз основа на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, възложителите следва да изпращат обявление за изменение на договор за обществена поръчка по чл. 27 от ЗОП, като в него се посочи основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“, може а видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker