Новини

Модулът за електронни договори вече е активен в ЦАИС ЕОП

Модул „Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract)“ е активен в продукционната и тестовата версия на ЦАИС ЕОП. Това бе оповестено от Агенцията по обществени поръчки.

Модулът трябва да осигурява обмена на информация и документи между възложителя и избрания изпълнител в процеса по сключване на договор.

Модулът ще дава възможност:
– да се използват стандартизирани образци на договори и договорни клаузи към договори за възлагане на обществени поръчки;
– в клаузите на договора да бъдат включени данни от офертата и/или самата оферта;
– след влизане в сила на решенията на възложителите да се генерират съобщения до участника, избран за изпълнител;
– да се предоставят документите и доказателствата, вкл. хипер-линкове и кодове за достъп до информация, налична в публичен регистър, необходими преди сключване на договора. Системата ще възможност за запазване на доказателствата към електронното досие на обществената поръчка;
– за цифрово подписване на договора от страните, както и за сключване и свързване към основния договор на съпътстващите го анекси;
– за автоматично генериране на обявление за възложена поръчка след сключване на договора, на обявление за изменение в приложимите случаи и на обявление за приключване на договор;
– за поддържане на регистър на сключените договори за всеки възложител, за всяка календарна година.

Системата ще съхранява договорите в структуриран вид, а също и във вид на цифрово подписани файлове. ЦАИС ЕОП ще предостави възможност за дефиниране на йерархия на представителност за страните по договора и йерархично електронно подписване на договора (напр. система за двоен подпис).

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker