Новини

АОП разясниха отстраняването от обществени поръчки заради неуспешни договори по ЗОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изготвила методическо указание относно някои важни аспекти при прилагане на основанието за отстраняване от процедури за възлагане на обществени поръчки поради неизпълнени, прекратени или приключили с налагане на санкции предишни договори по ЗОП. Това става ясно от анонс, публикуван на Портала за обществени поръчки.

Според съобщението в ПОП, в документа, изведен под № МУ-11 от 16 юли 2020 г., се разяснява посочването на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Припомняме, че съгласно въпоросната разпоредба, възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

В началото на указанието се припомня общото положение, че в процедура за възлагане на обществена  поръчка възложителят трябва да установи дали не са налични основания за отстраняване по отношение на всеки кандидат или участник съгласно правната уредба, действаща към момента на провеждане на процедурата. За целта, при заявяване на участие, стопанските субекти декларират в ЕЕДОП липсата, респективно наличието на тези основания, както и съответствието с критериите за подбор.

За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП кандидатите или участниците попълват информация в Част III: Основания за изключване, раздел В от ЕЕДОП като отговарят на въпроса: „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка да е бил предсрочно прекратен или да са били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото)“.

От органа за методология обръщат внимание, че посоченият въпрос е формулиран по-общо, а не обхваща само конкретните условия в основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Затова според АОП отговорът изисква стопанските субекти да опишат изчерпателно обстоятелствата, относно всеки прекратен договор през предходните три години, независимо от причините, довели до прекратяването му. Тук се обяснява, че периодът от три години произтича от срока за прилагане на основанието за отстраняване, който е регламентиран в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Анализирайки разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, експертите от АОП извеждат заключението, че възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото кумулативно са налице следните обстоятелства:

– виновно неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга;

– неизпълнението е довело до предсрочно прекратяване на договора, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;

– неизпълнението е засегнало 50 и повече на сто от стойността или обема на договора.

В документа от АОП правят важното уточнение, че при наличие на основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, кандидатите или участниците в процедурата имат възможност да приложат мерки за надеждност (арг. от чл. 56 от ЗОП). Подчертава се, че отговорност на възложителя е да разгледа и прецени предприетите от тях мерки като в условията на конкретната процедура отчете тежестта и значимостта на обстоятелствата, свързани с нарушението.

Допълнителна яснота по разглежданите нормативни положения внасят препратките към практиката на Съда на Европейския съд (СЕС). От АОП сочат, че в юриспруденцията е възприето мнението, че факултативното основание за изключване по чл. 57, пар. 4, б. ж) от Директива 2014/24/ЕС във вр. със съображение 101 от директивата (аналогичен текст – чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП), се обуславя „,….от надеждността на стопанския субект, на която се основава доверието на възлагащия орган…“ (дело С-267/18). Ето защо, възложителят е длъжен сам, обективно и безпристрастно да изследва и оцени поведението на стопанския субект (кандидат или участник в процедурата) при наличие на прекратен предходен договор. Тази преценка трябва да е съобразена с условията на конкретната поръчка (доколко поведението на лицето при предходни неизпълнени договори би се отразило на резултата от този, който предстои да се сключи).

Предвид горното, от АОП изрично подчертават, че когато прецени, че са налице предпоставки за отстраняване, но предприетите от кандидата или участника мерки за надеждност са достатъчни, възложителят не би следвало да го отстрани от процедурата. Обратно, ако не се увери в надеждността на стопанския субект, той може да премине към неговото отстраняване на основание чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, като с длъжен да осигури необходимите доказателства (чл. 57, ал. 5 от ЗОП).

Специално се отбелязва също, че и в двата случая възложителят трябва да посочи в решението за класиране на участниците мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите мерки, които се подкрепят от събраните доказателства. С оглед защита интересите на стопанските субекти тази негова преценка подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП.

Указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, може да видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker