Новини

В сила е удължаването на извънредните изключения по ЗОП

Действието на специалните изключения от Закона за обществените поръчки, приети в резултат от ситуацията с разпространението на COVID-19, бе удължено на три месеца след края на извънредната епидемична обстановка.

Това стана след като в бр. 64 на Държавен вестник от 18.07 бяха обнародвани промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП).

С измененията, окончателно гласувани от депутатите на 16.07, в дерогацията по чл. 13 от ЗМДВИП бяха добавени и нови изключения, в т.ч. такива по осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, както и гаранционната поддръжка на необходимата медицинска и лабораторна апаратура

В актуалната си редакция, чл. 13, ал. 1 от ЗМДВИП вече гласи, че по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:
1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
2. закупуване на медицински изделия, осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и гаранционната им поддръжка;
3. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.).

Наред с това, след промените чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП вече предвижда, че разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение, съответно по време на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна и за транспортните услуги в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМДВИП.

Без промяна остава разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП, според която по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker