Новини

НСЕОП изрази волята на професионалната общност за облекчени правила по ЗОП при поръчки за лекарства

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с официално становище и предложения за промени в законодателството по обществени поръчки и по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (във връзка с обществената консултация. открита на 07.07.2020 г.).

Направените предложения са приети въз основа на разменена кореспонденция и дебат в рамките на експертната общност по ЗОП и поставят специален акцент върху необходимостта от облекчаване на правилата при поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия.

Освен текстовете, имащи отношение към възможностите за оптимизиране на лекарствената политика, от НСЕОП се правят и други предложения, целящи прецизиране на проблематични норми на ЗОП и оптимизиране на правната рамка в сектора.

Припомняме, че след обявяване на проекта за промени в закона, от Сдружението бе отправен призив към всички здравни заведения, независимо от формата им на собственост (публична или частна), да се включат активно в дискусия по законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП и да предложат промени в закона с оглед облекчаване на възлагателната дейност при закупуване на лекарства и медицински консумативи.

Апелът за активен професионален дебат е по повод основната промяна, залегнала в проекта. Тя се изразява в това, че с редакция на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП се предлага да се промени статутът на лечебните заведения като възложители по ЗОП, като отпадне изискването за вида на собствеността. По този начин, независимо дали са частни или държавни, те ще попадат сред възложителите, ако повече от 50 на сто от приходите им са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В тази връзка се предлага и отмяна на част от дефиницията в § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, която се отнася до лечебните заведения.

Лансираната промяна е във връзка с предложение на Министерството на здравеопазването, като с нея се отстранява констатирано несъответствие с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС. Както мнозина си спомнят, въпросът за възлагането на обществени поръчки и от частните болници отново придоби актуалност през последната година след публичен дебат за цената на някои медикаменти и разпространена информация за писма от ЕК относно съответствието с евродирективите на националните правила за възлагане на обществени поръчки в сектора на здравеопазването в България.

Апелът на НСЕОП бе продуктиван от убедеността на общността по обществени поръчки, че настоящата усложнена ситуация около разпространението на COVID-19 прави не просто необходимо, но и критично важно в общественото обсъждане да се включат всички, които познават реалните предизвикателства в системата на здравеопазването и закупуването на лекарства и медицински изделия.

От НСЕОП изразяват надежда, че ще срещнат подкрепа и разбиране за направените констатации и конструктивни предложения, като с това отново ще се утвърдят принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки.

С пълния текст на предложенията на НСЕОП може да се запознаете тук.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker