Новини

Приеха на първо четене промените в ЗОП, предлагат отпадане на външните експерти при контрола

На редовното си заседание, проведено на 29.10, Народното събрание гласува на първо четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет на 14.10.

Видно от доклада за първо гласуване на Правна комисия, със законопроекта се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Запознати уточняват, че с тази обща формулировка се има предвид промяната с която се въвежда задължение за възлагане на поръчки и от частни лечебни заведения, ако се финансират основно с публични средства от държавен или общински бюджет, или от бюджета на Здравната каса.

Наред с това, с промените се разширява обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. С това се цели да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор, се посочва в доклада на Комисията по правни въпроси.

С проекта също така се регламентира издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки”.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. “обърнат ред” за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи, пише още в доклада на правната комисия.

С проекта се предвижда уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението.

Със законопроекта се предлага отпадане на участието на външни експерти при осъществявания от Агенция по обществени поръчки контрол чрез случаен избор. Според мотивите, предложението е в резултат на констатираните в практиката слабости.

От страна на вносителя се твърди, че липсата на достатъчно специалисти с необходимите професионални знания и опит при поръчки със сложен и специфичен предмет и ниското качество на експертизата води до неефективност на проверките.

С доклада за първо гласуване може да се запознаете тук.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker