Анонси

Експертите по ЗОП с предложения до НС за промени в закона, лансират нови идеи за по-добри електронни поръчки

От Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) са изпратили до Народно събрание становище по проекта за промени в закона, внесен от Министерския съвет на 14.10.2020 г. и вече одобрен от депутатите на първо четене. Това съобщиха от професионалната организация на сайта си в Интернет.

В писмото до Комисията по правни въпроси в Парламента, от НСЕОП споделят удовлетворение от приемането на предложението им за изменение на чл. 200, ал. 2 от ЗОП и поддържат други свои идеи, по които не срещнаха разбиране в хода на обществената консултация по проекта.

Сред неодобрените от МС предложения, които отново са представени, този път пред Народно събрание, са това за поръчките за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия да се допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции.

Според НСЕОП, сега действащите функционалности на ЦАИС ЕОП позволяват на участниците да подадат ценовото и техническото си предложение като оферират лекарствата по номенклатури без да се налагат каквито и да е допълнителни плащания и софтуерни преработки на Платформата.

Наред с това, НСЕОП поддържа пред НС и предложението си с обявление за изменение или допълнителна информация (кориджендум) да могат да се правят многократни промени.

С писмото си до НС от експертната общност лансират и множество нови идеи за законодателни интеревенции, които да подобрят възлагането в ЦАИС ЕОП.

Настоява се въвеждане на текстове, според които възложителят може да изиска документ от заявлението или офертата да е подписан от лице различно от автора на изявлението по подаване на заявление за участие или оферта, само в случаите, когато авторът на изявлението е различен от лицето, което по силата на закон следва да подпише съответен документ за личното състояние и съответствие с критериите за подбор (ЕЕДОП или друг).

От НСЕОП подчертават необходимостта да се добави и изрична разпоредба, според която с подписването на офертата/заявлението чрез функционалностите на ЦАИС ЕОП се счита, че се подписват и всички документи от офертата/заявлението, изявлението в които по силата на закон влиза в обхвата на представителната власт на подателя на офертата, определена от титуляря на заявлението.

Повече за предложенията на НСЕОП може да прочетете тук.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker