Новини

АОП разясниха оповестяването чрез ЦАИС на възложена поръчка по рамково на ЦОП

Агенцията по обществени поръчки излезе с ново методическо указание относно публикациите чрез Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП).

В обяснителния документ се напомня, че разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП урежда срока, в който
възложителите следва да оповестят резултата от проведена процедура, в зависимост от целта ѝ –сключване на договор или рамково споразумение. В тази връзка подробно са представени задълженията по прилагане на нормата в случаите на централизирано възлагане.

Както става ясно, в разглежданата хипотеза от една страна ЦОП изпраща обявление за възложена поръчка до 30 дни след сключване на рамково споразумение, а от друга – всеки възложител изпраща обявление за възложена поръчка до 30 дни след сключване на конкретен договор по това рамково споразумение.

Внася се важното уточнение, че освен по начина, посочен в чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП, отчитането на поръчките, възлагани по рамково споразумение, може да става и на тримесечие, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗОП. Посочените разпоредби разграничават различния срок за извършване на публикациите, но не променят задължените лица. И в двата случая това е възложителят, който е сключил конкретния договор.

От Агенцията отбелязват, че в подкрепа на гореизложеното е и правилото, разписано в чл. 14, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Разпоредбата добавя изискване обявленията за възлагане на поръчка, за изменение и за приключване на договора да се публикуват и по партидата на ЦОП, доколкото се приема по хипотеза, че при изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 1, т.  1 от ЗОП от възложителя, провел поръчката по РС, информацията се публикува по неговата партида.

В тази посока е и разработеното техническо решение в ЦАИС ЕОП, отбелязват от органа по методология. По-конкретно, когато възложителят публикува съответното обявление по собствената си партида, то се публикува автоматично в публичната преписка на рамковото споразумение, с което се изпълнява изискването на чл. 14, ал. 3 от ППЗОП.

В заключение, експертите от АОП обобщават, че при рамково споразумение, сключено от Централен орган за покупки, задължението за извършване на публикациите за възложен, изменен и приключил договор е относимо за възложителите, които сключват договорите по това рамково споразумение, независимо дали прилагат чл. 26, ал. 1, т. 1 или чл. 26. ал. 4 от ЗОП.

С пълния текст на указанието може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker