Новини

Обнародвани са приетите изменения в ППЗОП, повечето промени в сила до дни

След като на 21 април Правителството прие промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, актът, с който стана това – ПМС №167 от 22.04.2021 г., е обнародван в Брой 35, на Държавен вестник от дата 27.4.2021 г.

ПРОМЕНИТЕ ОТБЛИЗО

Преобладаващата част от реализираните изменения в правилника са свързани с използване на електронната платформа ЦАИС ЕОП. Останалите промени прецизират и допълват някои разпоредби, с цел улесняване на прилагането им в практиката.

Приетите изменения, свързани с ЦАИС ЕОП, се отнасят до правилата за:

 • работа на платформата;
 • обмена на документи и съобщения;
 • подготовката на процедурите;
 • подаването на заявления за участие и оферти;
 • действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите;
 • условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
 • външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

С цел предотвратяване на грешки в практиката са прецизирани разпоредбите, уреждащи подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата, включително и броенето на сроковете.

Важен нов момент в ППЗОП е въвеждането на разпоредба, според която допълнително предоставената информация, свързана с подбора, може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти (допълнени чл. 61, ал. 3 и ал. 97, ал. 6 от ППЗОП).

Променени са условията и редът за включване в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките, като то ще се извършва и поддържа изцяло чрез функционалностите на платформата. Предвид въвеждане на данните лично от експертите, организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включване в него.

Изменени са и правилата за осъществяване на външен предварителен контрол от АОП – обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

С промените се цели и прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно:

 • образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2);
 • момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3);
 • невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5) – Поради установено в практиката несъответствие е направена и промяна, свързана с публичното оповестяване на подадените единични цени. Уточнено е, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират.
 • състава и работата на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88) –  според новите текстове, “членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, за което представят писмени декларации преди разглеждането на конкурсните проекти” иЛипсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП се декларират от членовете на журито преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя;
 • уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53) – от НСЕОП нееднократно бе подчертавана необходимостта за прецизиране на разпоредбата на чл. 53, в т.ч. в рамките на обсъждането на предишния проект за промени в ППЗОП.

ГЛАСЪТ НА ПРАКТИКАТА

Част от промените в ППЗОП идват след настоятелна намеса и предложения от професионалната общност в лицето на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки.

Пример за това е изменението в чл. 27, където след многократни бележки от НСЕОП най-сетне бе решено да се прецизират нормативните текстове с оглед постигане на по-пълно съответствие със ЗОП и директивите. С влизане в сила на промените, текстът на нормата вече гласи, че при изготвяне на графика на обществените поръчки по чл. 26, ал. 1, както и към датата на откриване възлагането на поръчката, “възложителят обобщава всички поръчки с идентичен или сходен предмет, които са предназначени за осигуряване на известните му към този момент потребности, с оглед на правилното определяне на реда за тяхното възлагане”.

Повод за удовлетворение за Сдружението са и приетите предложения по отношение на броенето на сроковете при провеждане на поръчки. По-конкретно, в новоприетите редакции на чл. 28, ал. 3 от ППЗОП вече изрично се указва, че когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича:
в края на двадесет и четвъртия час на първия присъствен ден – при обмен на информация в платформата (именно тази идея бе лансирана в множество позиции и становища на представители на НСЕОП);
– с приключване на работното време на възложителя на първия присъствен ден – когато обменът е извън платформата.

В ал. 4 на чл. 28 вече се предвижда, че последният ден на срока за получаване на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден. Уточнява се и това, че правилото се отнася и за отварянето на заявления за участие и оферти, включително ценовите предложения.

Успешно според Сдружението е решението да се създаде специална разпоредба, предвиждаща, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал. Както е известно, новата норма идва и след настойчива позиция на НСЕОП, изразена още през м. ноември 2020 г. пред Комисията по правни въпроси в Парламента.

Друга нова разпоредба в ППЗОП, която се приветства от Сдружението е свързана с обществените поръчки, имащи отношение към здравеопазването и касае възможността да се допуска подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции. С приетите промени бе възприет вариант, според който до 1 януари 2023 г. публичните възложители могат да допускат представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, чрез използване на платформата ЦАИС ЕОП.

Важно е да се отбележи, че първоначално предложеният текст в тази връзка бе разширен и новата възможност ще е приложима за всички публични възложители, реализиращи поръчки за лекарствени продукти и медицински изделия, а не само за здравните заведения. Макар решението да е само временно, от МФ и АОП официално бе пояснено, че намеренията са преди 2023 г. да се предложи работещ вариант за възлагане чрез ЦАИС ЕОП на поръчки с множество номенклатури.

В тази връзка ще припомним, че в писмо до отговорните институции от НСЕОП вече бе предложен механизъм за техническо облекчаване на възлагателната дейност по ЗОП на лечебните заведения, които в момента възлагат чрез множество обособени позиции, а не чрез използване на възможност за офериране по номенклатури.

Конкретното предложение е нормативно, в случая с текстове в Правилника за прилагане на ЗОП, да се въведе възможността да се възлага чрез номенклатури, като технически горепосочената ситуация с информацията за сключени договори, определена като проблематична и в мотивите към проекта на ПМС за промени в ППЗОП, да се реши като се предостави правна възможност договорите да се обособят по номенклатури със съответни изпълнители и така същата информация да се изпраща за оповестяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), съответно в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС). Подобна техническа възможност в ЦАИС ЕОП е налице и информацията за сключените договори по номенклатури може да се посочва като допълнителна информация в обявлението за възложена поръчка.

Според НСЕОП, ако предложението им бъде възприето от една страна ще се подпомогне възлагателната дейност на лечебните заведения, а от друга няма да се разходват допълнителни публични средства за нови технически функционалности на платформата ЦАИС ЕОП.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.

С по-късна дата ще влязат само промените, имащи отношение към предварителния контрол, осъществяван от АОП, които ще породят ефект от 1 юли 2021 г. Отмяната на чл. 30, където е разписано изключението при поръчките за лекарствени продукти и медицински изделия, ще стане ефективна от 1 януари 2023 г.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker