Новини

Декларацията за липса на конфликт на интереси на членове на оценителни комисии по ЗОП все още не е актуализирана в ЦАИС ЕОП

Уважаеми колеги,

уведомяваме всички експерти по обществени поръчки и членове на оценителни комисии по ЗОП, че образецът на декларация по чл. 103, ал. 2 от закона в ЦАИС все още не е актуализиран в съответствие с последните промени в ППЗОП, влезли в сила в началото на май.

Припомняме, че съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП, по отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.

Видно от действащата редакция на разпоредбата на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП (изм. – ДВ, бр. 35 от 2021 г. от 27.04.2021 г.), членовете на комисията декларират липсата на конфликт на интереси с кандидатите или участниците и с лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а в случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП – преди разглеждане на техническото и ценовото предложение.

Предвид неактуалността на въпросния образец в платфорамта ЦАИС ЕОП и като улеснение на всички в експертните среди, по-долу представяме на вашето внимание примерен образец на декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, която може да бъде попълвана извън ЦАИС. В тази връзка напомняме, че същата следва да бъде съхранявана в досието на поръчката.

Актуален образец на декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП е поместен и в новия бр. 5/2021 г. на Списание ЗОП ПЛЮС., във водещия материал на който представяме наше становище по казус, свързан с наличието на задължения за представяне на декларации за липса на обстоятелства по специални закони в областта на публичните финанси преди подписване на договор за поръчка.

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата ………………………….. (три имена и длъжност на лицето), в качеството си на ………………………….. (член/председател) на комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № ………………………….. на ………………………….. за провеждане на обществена поръчка с предмет: „…………………………..“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм в конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП с кандидатите/участниците в обществената поръчка, както и с лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП на кандидатите/участниците.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата…………………… г.                                                                                         Три имена и подпис:

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker