Анонси

Искането на разяснения по обществени поръчки само чрез платформата ЦАИС ЕОП

По повод на постъпващи запитвания от наши читатели, клиенти и партньори, припомняме на всички, които проявяват интерес към участие в процедури по ЗОП, че от началото на годината стопанските субекти използват задължително платформата ЦАИС ЕОП при искане на разяснения по условията на обществената поръчка.

Това положение следва от разпоредбата на чл. 39а, ал. 4, т. 4 от ЗОП, влязла в сила считано от 01.01.2021 г., според която ЦАИС ЕОП задължително следва да се използва и за действията по чл. 33 от ЗОП – искането от възложителя на писмени разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ.

В тази връзка ще отбележим и това, че последните промени в закона бе възприет различен подход по отношение на уредбата на дейностите, при които следва да се използва платформата. При този подход, с новата ал. 4 на чл. 39а се уреждат действията, които възложителите и стопанските субекти задължително следва да извършват чрез платформата.

Както сме алармирали и на страниците на списанието, след влизане в сила на разпоредбата чл. 39а, ал. 4, т. 4 от ЗОП възникна известна колизия между нея и текста на чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП. Противоречието касаеше частта, задължаваща стопанските субекти да искат разяснения по условията на обществената поръчка единствено чрез платформата и се изразяваше в това, че нормата на ППЗОП фактически допускаше разяснения да се изискват и по друг начин извън ЦАИС ЕОП, докато законът вече фактически го забраняваше.

Нашите читатели и участниците в организираните от нас обучения са добре запознати и с категоричното ни становище, че разпоредба на чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП противоречеше и на Съображение 52 от Директива 24/2014/ЕС, поради факта, че включваше задължение за комуникация през платформата на възложителите и изпълнителите. Съгласно цитираното съображение обаче „задължението за използване на електронни средства за комуникация не следва да обхваща никой от елементите на процеса за възлагане на обществена поръчка след сключването на договора”.

С професионално удовлетворение ще отбележим, че и като резултат от активната ни позиция в рамките на обществените обсъждания на промените в ЗОП и ППЗОП, горепосоченият проблем бе разрешен след като с последните промени в правилника, влезли в сила от началото на юни (ДВ, бр. 35 от 2021 г.), разпоредбата на чл. 9к, ал. 1 от ППЗОП бе отменена.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker