Новини

Министърът на финансите апелира за по-активно подаване на информация в черния списък със субекти нарушили ЗОП

От Агенцията по обществени поръчки (АОП) оповестиха публикуването на писмо на министъра на финансите относно подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения.

В писмото на финансовия министър се отбелязва, че същото идва в отговор на зачестилите сигнали от юридически лица (фирми, асоциации, сдружения и други) в Министерство на финансите, както и предвид установяването на все повече случаи на недобросъвестно и нелоялно поведение от страна на различни субекти в процеса на възлагане на обществени поръчки, включително и с оглед налагане на финансови корекции по обществени поръчки, които водят до ощетяване на държавния бюджет.

В документа се напомня, че в случаи на установено недобросъвестно поведение от стопански субекти при провеждане на процедури или при изпълнение на договори за обществени поръчки следва да се има предвид, че АОП поддържа списък по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, който е достъпен на адрес: hitps://www2.aop.bg/stopanski-subekti/stopanski-subekti-s-narusheniya/.

В въпросния списък се включват стопански субекти, допуснали следните нарушения:

1. представяне на документ с невярно съдържание за доказване на декларираното в ЕЕДОП изпълнение на критериите за подбор или липса на основания за отстраняване (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква “а”от ЗОП), или

2. виновно неизпълнение на договор за обществена поръчка или концесия, което е в размер повече от 50 на сто от стойността или обема на договора и е довело до неговото разваляне или предсрочно прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

От финансовото министерство обръщат внимание и на това, че вписването в списъка се извършва след подаване на информация по образец, публикуван на адрес:
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/10/obrazec_black_list-28062019.pdf

Към информацията следва да се приложи и копие на влезлия в сила акт, с който се доказва съответното нарушение. В случаите по т. 1 това е решение на възложителя за отстраняване от процедурата, а по т. 2 – съдебно или арбитражно решение.

Възложителитe са длъжни да изпратят документите за вписване в списъка в срок един месец от влизане в сила на акта, с който е доказано нарушението (чл. 230. ал. 3 от ЗОП). Информацията се подписва с електронен подпис и се изпраща по електронна поща на адрес: aop@aop.bg.

Повечe подробности относно списъка се съдържат в издаденото от AОП методическо указание МУ-10/09.07.2020 г.. което е достъпно на следния адрес:
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/07/MU10_1.pdf

В писмото на финансовия министър се уточнява, че стопанските субeкти се изключват от списъка след изтичане на 3 години от датата на влизане в сила на акта, с който е доказано съответното нарушение (чл. 57, ал. 5 от ЗОП).

Министърът на финансите подчертава, че макар списъкът е само индикатор за извършени нарушения, той е средство за превенция и минимизиране на риска от сключване на договори с некоректни изпълнители.

Затова се отправя апел за активно съдействие за своевременно изпращане на информация за всички установени случаи от практиката, за които има основание за включване в списъка с оглед управленската воля за прозрачност, публичност, осветляване на недобросъвестни практики и създаване на конкурентоспособна среда, която е базирана на пазарните принципи и законността.

С писмото, което в достъпно на Портала за обществени поръчки в секции „Актуално“ и „Важно“, може да се запознаете тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker