Минали броеве

Брой 11, 2021: ВЪТРЕШНИ ХОРА

Скъпи читатели,

Необходимо е да се поучим от миналото, за да се възползваме от настоящето, и от настоящето, за да живеем по-добре в бъдеще. Тази вдъхновяваща мисъл продължава да е повод за важни прозрения за взаимовръзките между етапите на времето. Както и за това как да вземаме ефективни решения за намиране на изход от всяко едно текущо предизвикателство и постигане на благоприятно развитие на нещата за нас и обществото като цяло.

Важността на връзките между времевите измерения можем да открием и в контекста на обществените поръчки, където само добрата памет за миналите неоптималности може да бъде в основата на най-рационалната преценка на настоящето и вземането на най-полезните решения за постигане на желаното бъдеще. За да напомним за това, за водещ материал на броя определихме статията на г-н Ивайло Стоянов, посветена на установилата се във времето трайна практика на КЗК и ВАС по отношение на доказване компетентността на външните експерти, ангажирани от участници в процедури по ЗОП. Авторът отново защитава потвърдената от органите по обжалване позиция, че външните експерти, независимо по какво правоотношение са наети, не са трети лица по см. чл. 65 от ЗОП и за тях не следва да се представя ЕЕДОП. Посредством представените ключови решения на КЗК и ВАС, г-н Стоянов ни разкрива фундамента и пълната съвкупност от аргументи зад въпросната позиция, превърнала се част от установените в страната ни правила за възлагане на обществени поръчки. По този начин той допринася за обогатяване на практиката и развиване на компетентността на експертите по ЗОП, важни фактори и за повишаване на цялостната ефективност на Системата на обществените поръчки в България. Както в настоящия момент, така и в обозримото бъдеще.

Като своеобразно потвърждение за връзката между минало, настояще и бъдеще, поместваме и продължението на експертния коментар на д-р Полина Цокова. В него юрисконсултът на Списание „ЗОП ПЛЮС“ ни представя примери за нарушения във връзка с предоставянето на обосновка на цената по чл. 72 от ЗОП, според последната практика на ВАС, както и най-важните изводи от разгледаните казуси в двете части на материала.

За да сте в крак с последните събития в Системата на обществените поръчки, които е възможно да формират и нейното бъдеще, в броя коментираме и инициативите за промени в ЗОП, подети от няколко министерства. Сред предложенията са такива за по-строги правила за случите на директно вътрешно възлагане (т. нар. „ин хаус”), както и за отпадане на възлагането на „инженеринг” при поръчки с национално или европейско финансиране.

Място в броя закономерно сме предвидили и за редовната ни рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и възлагането в платформата ЦАИС ЕОП..

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ВЪТРЕШНИ ХОРА

Коментар на трайната практика на КЗК и ВАС по отношение използването на капацитета на трети лица и статута на външните експерти, ангажирани по извънтрудови правоотношения

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • МИНИСТЕРСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Правосъдното министерство предлага по-строги правила за „ин хаус” поръчките, регионалното – отпадане на „инжеринга”
  • ПРЕСТЪПЕНИ ПРАВИЛА: Примери за нарушения на възложителя или на участниците, повлияли на резултата от процедурата за обществена поръчка, според най-новата практика на Върховния административен съд (продължение), Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker