Новини

ЕК повишава стойностните прагове за обществени поръчки от 1 януари 2022 г.

Европейска комисия (ЕК) прие нови делегирани регламенти с цел завишаването на европейските стойностни прагове в областта на обществените поръчки. Новите прагове влизат в сила от 1 януари 2022 г.

По този начин, от началото на 2022 г. се повишават европейските прагови стойности, които EК определя за цялата територия на Европейския съюз, с цел възлагането на открити и честни обществени поръчки в държавите членки. В България тези прагове са приложими при възлагане чрез процедурите, упоменати в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Въпреки че ще са валидни едва през следващата 2022 г., стойностните прагове бяха публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 11 ноември 2021 г.

Промяната се извършва посредством приемането на съответните регламенти на ЕК, които се отнасят до всяка от трите действащи директиви на Евросъюза в областта на възлагането на обществени поръчки, а именно:
– ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1950 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2009/81/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство;
– ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1952 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект и
– ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1953 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект.

Тук е уместно да припомним, че Директива 2009/81/EО се отнася до обществените поръчки в областите отбрана и сигурност, а другите две директиви засягат т. нар. граждански поръчки по § 2, т. 3 от ЗОП, съответно възлагани от публичните възложители (по Директива 2014/24/ЕС) и секторните такива (по Директива 2014/25/ЕС).

Съответни стойности в националните валути на държавите членки съобразно праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2019/C 370/01), могат да се намерят в Съобщение на Комисията (2019/C 370/01), отнасящо се както до обществените поръчки, така и до директивата за концесиите (2014/23/ЕС).

Предстои да видим по какъв начин промените ще се отразят на българската нормативна уредба, като до момента липсва официална информация за възможните насоки за действие в тази сфера.

В контекста на темата за предстоящите промени в законодателството, вече бе оповестено началото на работата по подготовка на нов законопроект за изменение и допълнение на ЗОП, като задачата за това се координира от компетентните институции, в лицето на Министерството на финансите и Агенцията по обществени поръчки (АОП).

С пълното съдържание на европейските актове, които са налични на Интернет страницата на АОП, в рубрика „Европейско законодателство“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker