Новини

АОП актуализира инструкцията за оферти от обединения без регистрация в ЦАИС ЕОП

На 16 декември 2021 г. Агенцията по обществени поръчки обнови инструкцията относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП. Това е видно от секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“ на Портала за обществени поръчки.

Актуализацията касае някои технически аспекти, свързани с т.нар. “модална карта”, която се отваря от системата при подаване на заявлението/офертата чрез избор на бутон „Подай“. Новият момент е, че в тази карта вече се съдържа информация само за наименованието на обединението, но не и относно участниците в него, както бе до този момент.

Ще припомним, че съгласно инструкцията, когато трябва да се подаде заявление или оферта от обединение, първо в секцията за това на мястото на субекта, от чиито профил ще се подават съответните документи се вписва наименованието на обединението (чрез избор на бутон „Редакция“), след това се добавят членовете на обединението (чрез избор на връзка „Подаване от името на консорциум/нерегистриран участник?“ в поле „Статус”).

Следва автоматична проверка в Търговския регистър (след въвеждане на ЕИК на организацията и валидиране чрез избор на бутон „Провери“), като при успешно валидиране се изписва „Идентифициран стопански субект“ и се показва името на организацията в неактивно поле „Име“.

В указателния документ се  уточнява, че ако стопанският субект – член на обединението не разполага с ЕИК, в полето се попълва произволен текст, напр. „не е наличен“, и/или символи. При валидиране чрез бутон „Провери“ Системата изписва „Неидентифициран стопански субект“ и дава възможност за ръчно въвеждане наименованието на стопанския субект в поле „Име“.

Описаните действия се повтарят колкото пъти е необходимо до въвеждане на всички участници в обединението, вкл. и този, който подава офертата, след което промените се запазват чрез избор на бутон „Запази“. Редактирането на информацията за кандидата/участника е възможно преди подаване на заявлението/офертата. След този момент това може да стане само чрез оттегляне на заявлението/офертата, което обаче е допустимо единствено преди настъпване на крайния срок за подаване на заявления/оферти.

След като се пристъпи към подаване на заявлението/офертата чрез избор на бутон „Подай“, видим в долния десен ъгъл на екрана в страницата на заявлението/офертата, ЦАИС ЕОП отваря споменатата модална карта, съдържаща наименованието на обединението. След полагане на необходимия брой електронни подписи заявлението/офертата се подава чрез избор на бутон „Подай“. При успешно подаване, ЦАИС ЕОП променя статуса на заявлението/офертата на „Подадено/подадена“ и изпраща имейл за потвърждение към кандидата/участника.

Съгласно инструкцията, описаните в нея стъпки са валидни и в случаите, когато упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран стопански субект – напр. чуждестранен стопански субект.

С актуализирания текст на инструкцията може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker