Анонси

Експертите по ЗОП със становище по проекта за изменение на ЗУСЕСИФ, предлагат промени за намаляване на административното бреме

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с официално становище и предложения за промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Позицията си неправителствената организация изрази в рамките на обществената консултация по проекта за изменения и допълнения в ключовия нормативен акт.

Обществената консултация стартира на 13.12.2021 г. с публикуването на всички необходими документи за Портала за обществени консултации, поддържан от Администрацията на Министерския съвет (strategy.bg). Видно от поместената информация, промените в ЗУСЕСИФ са необходими с оглед постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския Парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.

Като организация, избрала за своя мисия да изразява позицията на експертната общност в областта на обществените поръчки, от НСЕОП намират за необходимо с обсъждания проект да се добавят разпоредби в ЗУСЕСИФ (в Раздел IV. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ, или на друго подходящо място в акта), с които изрично се указва, че Централното координационно звено, органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ нямат право да изискват от кандидатите и бенефициентите предоставянето на информация, която е публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/) и до която възложителят на обществената поръчка е предоставил достъп при спазването на ЗОП и ППЗОП. Не следва да се изисква и информация, която е оповестена в други публични регистри, информационни системи и електронни бази данни със свободен достъп в Интернет, убедени са експертите по ЗОП.

Наред с горното, от НСЕОП са категорични в убедеността си, че в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) не следва да се въвежда и събира информация, която е налична в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, в публични регистри (включително и Регистъра на обществените поръчки), информационни системи и електронни бази данни, както и профили на купувача по чл. 36а от ЗОП, освен ако от съответния бенефициент/ възложител не е предоставена своевременно оторизация за достъп до платформата от проверяващите лица или не е предоставен публично достъпен линк за тази информация в платформата.

Предложенията се обосновават с необходимостта от създаване на нормативни, организационни и технически предпоставки за постигане на максимална ефективност на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Фактор за постигане на тази цел безспорно е и намаляването на административната тежест на бенефициентите, в т. ч. при прилагане на дължимия ред за възлагане на обществени поръчки.

От НСЕОП убедено вярват, че за целта следва да се избягва въвеждането на задължения за предоставяне на публично достъпна информация, както и дублирането на информация в публични регистри, информационни системи и електронни бази данни, каквито са ИСУН и ЦАИС ЕОП. Подобна промяна ще е в продължение и потвърждение на държавната политика за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, която намира израз и в ключови разпоредби от националното законодателство, в т.ч. чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. По този начин ще се гарантират и принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало, ефективността на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране.

По традиция, от професионалната организация изразяват надежда, че ще срещнат подкрепа и разбиране за направеното конструктивно предложение, като с това ще се утвърдят принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на националното законодателство.

Обществената консултация по проекта за промени в ЗУСЕСИФ приключва на 12 януари 2022 г. До тази дата всички заинтересовани страни могат да се възползват от възможността за предоставяне на своите предложения и становища по проекта на нормативен акт, както чрез функционалността за собственоръчно публикуване на коментари към обществени консултации, налична на Портала, така и чрез адресирането им до лицето за контакт – г-н Иван Иванов, директор на Централното координационно звено, на електронна поща i.ivanov@government.bg.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker