Новини

Смениха ръководството на АОП, приключва цяла епоха в обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки вече има нов изпълнителен директор. Това бе обявено на 02.02.2022 г. от Министерството на финансите – принципалът на АОП. На мястото на предишния директор доц. д-р Миглена Павлова със заповед на финансовия министър е назначен Георги Николов – икономист с дългогодишен професионален опит на ръководни длъжности в бизнес организации, в т.ч. верига магазини у нас.

Георги Николов, новият изпълнителен директор на АОП

Ще припомним, че г-жа Миглена Павлова е дипломиран експерт-счетоводител и одитор с дългогодишна академична кариера в Университета за национално и световно стопанство, където преподава финансов, данъчен и одиторски контрол. Тя е доктор по икономика от същия университет след защита на дисертация на тема: „Контрол върху обществените поръчки“.

От 2002 г. до 2003 г. Павлова е член на Независимата комисия, определена от Народното събрание за одит на годишния отчет за изпълнение на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата. През 2011 г. е член на Консултативния съвет на Сметната палата.

Назначена е за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки на 23 април 2004 г., малко след като с Постановление №56 от 13.03.2004 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 24 от 2004 г.) АОП е създадена като изпълнителна агенция към министъра на икономиката с основна цел да го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.

Равносметката показва, че със своите почти 18 години начело на АОП и служба по време на мандата на 12 правителства, г-жа Павлова се нарежда сред хората, заемали най-дълго ръководни постове в държавни ведомства (министерства, агенции и други структури създадени с нормативен или друг акт).

По време на нейното управление АОП се превръща в ключов фактор за стабилността на Системата на обществените поръчки в България, като с поддържането и развитието на Регистъра на обществените поръчки (а вече и на платформата за електронни поръчки ЦАИС ЕОП, от която РОП сега е част), подготвените десетки законопроекти за промени в ЗОП и множеството становища и указания по неговото прилагане, осъществявания предварителен контрол на значими поръчки, както и всички други инициативи и проекти в партньорство с национални и чуждестранни институции и организации, структурата безспорно допринася за утвърждаване на добрите практики в държавното управление и ефективното разходване на публичния финансов ресурс – бюджетни средства и европейски фондове.

Въпреки множеството предизвикателства, с които са се срещали ръководството и служителите на Агенцията през годините на дейност в бурните води на обществените поръчки, екипът на АОП винаги е демонстрирал висок професионализъм, всеотдайност, инициативност и отговорност при изпълнение на служебните задължения и защитата на общия интерес.

От името на всички бивши и настоящи експерти по обществени поръчки пожелаваме на г-жа Павлова здраве и много успешни лични, творчески и професионални проекти.

Екипът на Списание “ЗОП ПЛЮС”

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker