Новини

Инспекцията по труда временно спира издаването на електронни удостоверения по ЗОП

ИА “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) временно спира издаването на електронни удостоверения по ЗОП. Това бе съобщено на официалния сайт на институцията.

Видно от съобщението, считано от 06.04.2022 г., се преустановява издаването на електронни удостоверения чрез „Системата за електронни удостоверения“, поддържана от ИА ГИТ, поради необходимост от извършване на профилактика.

Ще припомним, че електронната система даваше възможност на възложители по ЗОП и бенефициенти по проекти да създават по служебен път удостоверения за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и за отказ от сключване на договор с бенефициенти на безвъзмездна помощ от ЕСИФ.

От Инспекцията по труда съобщават, че след посочената дата при необходимост за издаване на удостоверения за участие в обществени поръчки и по европейски проекти (по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП), заявлението следва да се подаде:

  • на място – в областните Дирекции „Инспекция по труда“ (28-те териториални поделения към ИА ГИТ) чрез подаване на писмено заявление – в рамките на установеното работно време на дирекциите от 09.00 до 17.30 ч. (формуляри/бланки на заявления са публикувани в Интернет страницата на Инспекцията по труда, секция „Административно обслужване“, рубрика „Формуляри“ тук  и са прикачени към анонса на Агенцията тук);

  • по поща или по куриер – заявление за издаване на удостоверение може да се изпрати по поща или по куриер до областните Дирекции „Инспекция по труда“, като същото ще бъде изпратено/предоставено по посочения в заявлението начин (отново се използват споменатите по-горе формуляри/бланки);

  • през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

В съобщението се уточнява, че освен в Дирекциите „Инспекция по труда“, заявление за издаване на удостоверението може да се подава на място, както и да се изпрати по поща или по куриер и на адреса по седалище и адрес на управление на ИА “Главна инспекция по труда” (гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3).

С цел намаляване на административната тежест, от ИА ГИТ апелират исканията за издаване на удостоверения по реда на цитираните норми да се подават приоритетно от възложителите по утвърдения служебен ред.

Макар от съобщението да не става ясно кога ще бъде възобновено издаването на електронни удостоверения по ЗОП, от Инспекцията по труда уверяват, че полагат необходимите усилия да осигурят възможно най-скоро достъпа до „Системата за електронни удостоверения“.

Източник: ГИТ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker