Новини

До седмица Правителството приема анти-инфлационна методика за договори за обществени поръчки, документът разписва основните положения при допустимите индексации

Очаква се на предстоящите си заседания Правителството да разгледа проекта на анти-инфлационна методика за индексиране на договори за обществени поръчки. Това съобщават неофициални източници от средите на държавната администрация. Методиката вероятно ще бъде утвърдена с решение на Министерския съвет.
 
Известието за разглеждане на методиката идва в потвърждение на обявеното от зам.-министъра на финансите Андрей Цеков по време на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси в Парламента, проведено на 13.04.2022 г. Припомняме, че Цеков информира депутатите за готов първи вариант на анти-инфлационна методика, разработена от работна група с представители на МРРБ, МФ, Министерството на транспорта и някои от управляващите органи по оперативните програми. По думите на зам.-министъра на финансите, на този етап е възприет вариантът методиката да се основава на прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
 
По неофициална информация, първият вариант на методиката, разработена от междуведомствената работна група, описва основните положения при допустимите индексации, в т.ч. дата, приемана за начална на инфлационните процеси, подлежащи на индексация дейности, минимален праг на инфлацията, над която се допуска индексация, максимален процент на индексиране на първоначалната стойност на договора, допустими размери на последващите индексации на договорите за обществени поръчки, и др. Индексация ще се допуска само при наличие на финансиране, а отказ от индексация от страна на възложителя, или използване на по-рестриктивно от това по методиката индексиране, няма да се счита за неизпълнение по договора, се посочва изрично в методиката. Няма да се допуска индексация на вече приключили договори.
 
Очаква се в методиката да е посочено също, че  всяко индексиране следва да се реализира при съобразяване с относимите нормативни разпоредби и по-конкретно при прилагане на хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП – възникване на обстоятелства, които при полагане на дължима грижа възложителят не е могъл да предвиди, като те налагат изменение на договора, но без да се променя неговия предмет.
 
По всяка вероятност, методиката ще съдържа и подробни правила, приложими при индексирането на отделни категории договори, в т.ч. за СМР и за доставки. 
 
За договорите за СМР в методиката ще се посочват приложими теглови коефициенти на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, разработени съвместно с КСБ. Освен това, вероятно ще се посочва, че за индексирането на разходите по договори за строителство ще се използва Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, предоставян от НСИ на тримесечна база и оповестяван от АОП. Предвижда се методиката да съдържа и анти-инфлационна формула, по която ще се пресмята процента, приложим към допустимите за индексация СМР.
 
За договорите за доставки в методиката вероятно ще се предвижда, че при индексирането ще се използват Общи индекси на цени на производител в промишлеността, предоставени от НСИ на месечна база и оповестявани от АОП. Предвижда се, това правило да не е приложимо за дейности, свързани с производство и разпределение на електроенергия, топлоенергия и газ, както и за добив на нефт и газ, производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, и др.
 
В методиката вероятно ще се съдържат и конкретни примери, илюстриращи прилагането ѝ на практика. Според вече заявеното от зам.-министър Цеков, след като методиката бъде приета, АОП ще излезе с допълнителни методически указания за нейното прилагане.
 
Очаквайте още подробности!
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker