Новини

Сдружението на общините с анализ на корекциите за общински проекти по ОПОС и ОПРР, повечето нарушения са при обществени поръчки

От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) оповестиха резултатите от реализиран от тях анализ на финансовите корекции по общински проекти, финансирани по двете инфраструктурни оперативни програми – ОП „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) и ОП „Региони в растеж”  2014-2020 (ОПРР).  Обобщението се базира на наличните данни в системата ИСУН 2020 и цели да установи текущото положение при корекциите и въздействието им върху общинските бюджети. Въпреки спецификите при отделните проекти, резултатите показват, че 94 % от корекциите по двете програми са за нарушения при възлагането на обществени поръчки.

В анонса, публикуван на сайта на Сдружението, се посочва, че с напредването на програмния период и финализирането на инвестициите, сигналите за налагане на финансови корекции по общинските европроекти, традиционно зачестяват. Това се констатира и в годишните доклади за изпълнението на отделните инфраструктурни програми, подкрепящи общини, като данните за броя на корекциите по част от тях, достигащ няколко хиляди, се определят от НСОРБ като фрапиращи.

От асоциацията на общините отбелязват, че ИСУН 2020 поддържа информация за броя, стойността, статуса (съдебно оспорване или отменяне) и причините за налагането на финансовите корекции. Извличането и обобщаването на тези данни, които са налични във финансовата информация на ниво индивидуален проект, е доста трудо- и времеемка задача, споделят от Сдружението.

Въпреки това, за да анализира ситуацията с корекциите по двете инфраструктурни общински оперативни програми – ОПОС и ОПРР, както и въздействието им върху общинските бюджети, екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините е обработил и обобщил наличните в системата данни за близо 900 общински проекта, финансирани по двете Програми.

Обработените данни показват, че към 27 април 2022 г. 1/3 (около 28%) от анализираните 900 проекта по ОПОС и ОПРР са без финансови корекции. Обяснението за това не се дължи на перфектното им изпълнение, смятат от НСОРБ, а вероятно е свързано с по-късното им във времево отношение договаряне, както и с все още неприключилите по тях процедури за възлагане на обществени поръчки или с такива по обработване на искания за възстановяване на плащания. От Сдружението на общините отбелязват, че макар и единични, са налице и приключили проекти без наложени финансови корекции.

Обобщените данни към 27-ми април 2022 г., за наложени финансови корекции по общински проекти по ОПОС и ОПРР, са следните:

  • За програмен период 2014 – 2020 по ОПОС и ОПРР са подкрепени общо 894 общински проекта, като по 639 от тях са наложени общо 2 858 финансови корекции, или средно по над 4.4 корекции на проект. На ниво индивидуален проект, броят на корекциите е в доста широк диапазон – налице са проекти с по една корекция, както и такива с по 27, 30, 37, дори и с 39 нарушения;
  • 94 % от корекциите по двете Програми са за нарушения при възлагането на обществените поръчки. По ОПОС има и 1 корекция за нарушаване на правилата на държавната помощ, а по ОПРР – 5 такива. В рамките на ОПРР корекции са налагани и за шест други нарушения –  липса на добро финансово управление, конфликт на интереси, неизпълнение на индикатори, нарушения при изпълнението на договор, липса на адекватна одитна следа и неизпълнение на мерки за публичност;
  • Общата стойност на корекциите за програмния период към 27.04.2022 г. е 206 млн. лв. На ниво индивудуален проект и тук ситуацията е много различна, като стойността на отделните корекции варира от 6 лв. до 11.6 млн. лв.;
  • В процентно съотношение общата стойност на корекциите по двете Програми е 5.6 % от размера на безвъзмездната финансова помощ (общо 7 млрд. лв. за 894 проекта).

Ще припомним, че през 2021 г. НСОРБ проведе проучване сред общините за наложени им финансови корекции по проекти по Програмите от програмен период 2014-2020. Според обявеното от Сдружението, резултатите от проучването са показали фрапиращи и куриозни примери, включително и такива, илюстриращи различно третиране на еднотипни нарушения. Предвид това, през цялата 2021 г., както и в началото на 2022 г., от НСОРБ, с решения на ръководните си органи, предлагат многократно изменения в нормативната уредба за адресиране на ситуацията с корекциите и намаляването на натиска от тях върху общинските бюджети.

Пълните данни от анализа на НСОРБ на корекциите по ОПОС и ОПРР може да видите тук.

Източник: НСОРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker