Новини

УО на ОП НОИР излезе с анализ и указания за избягване на най-често допусканите грешки в обществени поръчки по програмата

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ изготви анализ на най-често допусканите грешки при възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител от страна на бенефициентите, както и указания за избягването им. Това съобщават от институцията в съобщение на своя Интернет сайт.

Указанията представляват анализ на установените от УО на ОПНОИР нередности за периода април 2021 г. – април 2022 г. Обособени са в три основни групи, съобразно етапа на процедурата по възлагане – грешки при обявяване, грешки при провеждане и грешки при сключване на договора за обществена поръчка.

Анализираните нарушения по ЗОП са обособени в три групи – грешки при откриване на процедурата, грешки при провеждане на процедурите и грешки при сключване на договорите с избраните изпълнители.

В първата група попадат нарушения, които са свързани с подготовката на обществената поръчка и нейното обявяване, като например следните:

  • грешки при определяне на предмет, избор на процедура/ред за възлагане, по който ще бъде проведена (напр. преко договаряне), включително незаконосъобразното й разделяне;
  • липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции, неоснователно директно възлагане, грешки при определяне на сроковете за получаване на оферти/заявления за участие или за достъп до документацията за участие, липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест), или условията за изпълнение на поръчката, или техническите спецификации;
  • липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация, необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители, формулиране на критериите за подбор и възлагане, определяне на техническите спецификации и методиката за оценка.

От УО на ОП НОИР отбелязват, че най-многобройни са грешките, свързани с ограничителни (дискриминационни) критерии за подбор, възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации (те съставляват около 77,9 % от общия брой установени нередности). В анализа се отбелязва, че са налице два основни типа ограничителни (дискриминационни) основания за отстраняване, критерии за подбор, възлагане/ условия за изпълнение на поръчката/ технически спецификации:

  • Дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания, поради което носят и по-висок процент финансова корекция (напр. изискване участникът да е оторизиран за продажба, монтаж и гаранционното поддържане за територията на Република България), и
  • Дискриминационни НЕ на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания, които ограничават достъпа на кандидатите/участниците (напр. ограничителни изисквания към годността на участниците, непропорционални изисквания за икономически и финансови възможности, и за технически и професионални способности – професионален опит на експертите, сервизна база и др.).

Във втората група, попадат грешки, които са пряко свързан с работата на комисията – помощен орган на възложителя при разглеждане и оценка на офертите. Тук попадат случаите, в които критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно. От УО на ОП НОИР се пояснява, че това е втората по големина група допускани грешки (приблизително 13% от общия брой установени нередности) и касае критерии за подбор или технически спецификации, които са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно, в резултат на което е избран за изпълнител участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката – нарушение на чл. 107, т. 1 и т. 2 от ЗОП. В единия случай е налице несъответствие с критериите за подбор, което не е констатирано от помощния орган на възложителя – комисията и съответно не е отстранено, но въпреки това участникът/кандидатът е допуснат до участие в процедурата и е избран за изпълнител. Преобладават обаче случаите, при които офертата на участника/кандидата не отговаря на заложените изисквания в техническите спецификации, поради което вместо да бъде отстранен, той е допуснат до по-нататъшно участие и е избран за изпълнител.

Във втората група попадат и случаите, при които има неправилно прилагане на критериите за подбор/променени критерии за подбор, тези на цеправилно прилагане на техническите спецификации, неправилно провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

В третата група неоптималности, тези свързани със сключването на договорите. Тези нарушения, свързани с недостатъчна одитна следа за възлагане на обществената поръчка, съставляват 7,6% от общия брой установени нередности. Основно тук попадат случаите при които не са изискани, съответно не са представени необходимите документи, представляващи предпоставка за сключването на договора по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП или същите са изискани, но не са представени.

В анализа се сочи, че дадените препоръки имат за цел да улеснят възложителите при предотвратяване на пропуски и недостатъци при откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки с цел осигуряване на законосъобразен избор на изпълнител.

С документа на УО на ОП НОИР може да се запознаете тук.

Източник: ОП НОИР

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker