Новини

АОП с мерки за повече прозрачност на контрола над обществените поръчки, периодично ще публикува данни за изготвените становища в Интернет

Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола над обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за изготвените от нея становища. Това съобщават от институцията в съобщение на своя сайт в Интернет.

Както става ясно от анонса, за постигане на афишираната цел, на Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция – „Извършени проверки“. Именно в тази секция ще бъдат публикувани обобщени данни за становищата за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП) и за извършен контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП).

Публикуваните данни в новата секция ще се изготвят на база направените проверки от АОП за период от две седмици и ще съдържат информация за инспектираните процедури и възложители, за направените констатации и за броя издадени становища.

Припомняме, че съгласно чл. 232 от ЗОП, Агенцията осъществява контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки. Този контрол се осъществява върху процедурите, чиито обявления за оповестяване на откриването им подлежат на публикуване в РОП, с изключение на тези, провеждани по реда на чл. 84, 86, 141, 142 и 148 – 175 от закона (т.е. без процедури, при които се използват специфични техники и инструменти като динамични системи за покупки, квалификационни системи, както и без процедури в областите отбрана и сигурност). Проверяваните процедури се определят чрез случаен избор по методика, която отчита нивото на риск. Този вид контрол се осъществява на два етапа – първо, преди оповестяване откриването на процедурата, и второ – след оповестяване откриването на процедурата.

Също така, съгласно чл. 233 от ЗОП, АОП осъществява контрол върху процедури на договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 и 4. Въпросният контрол не се осъществява върху процедури за доставка на или услуги за достъп, пренос и разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават специални или изключителни права.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker