Новини

Нов проект за промени в ЗОП внесоха депутати, искат ограничаване на инженеринга

Само седмица след старта на общественото обсъждане по проекта за изменения и допълнения в ЗОП, предложен от Министерство на финансите и АОП, народни представители внесоха в деловодството на Народното събрание нов проект за промени в същия акт.

Депутатският проект от 16.06 цели прецизиране на случаите, при които строителният инвестиционен процес може да се изпълнява чрез инженеринг, като се гарантира независимостта между проектант, надзор, строител и технически контрол по част “Конструкции”.

В мотивите към проекта се сочи, че използваната у нас форма на инженеринг в строителството се отличава с осъвместяване на проектирането и изпълнението на строежите под егидата на строителните фирми, спечелили обществените поръчки. Според вносителите, тази форма на осъвместяване на различни по отговорност дейности под шапката на строителя не е в защита на обществения интерес. Същата се определя като “неправилна и корупционна”, като се твърди, че “създаденият продукт (строежите) е със съмнително качество, спорна сигурност и несъразмерно високи цени”.

Според авторите на проекта, основният проблем при българската форма на инженеринг е създаването на финансова зависимост на проектанта и строителния надзор от строителя, който е спечелил обществената поръчка. Така строителният процес протича в условия на остър конфликт на интереси, който се толерира от държавните институции и общините, поради големите възможности за реализация на корупционни схеми.

В мотивите са изброени и редица конкретни негативни последици, които според вносителите има прилаганата в нашата страна форма на инженеринг. Сред тях са посочени възникване на финансова зависимост на проектанта от строителя, избор от строителя на проектант, който е лоялен, но често е много често няма съответния опит и квалификация, формален авторски надзор, осъществяван от финансово зависими от строителя проектанти, който е в ущърб на качеството и цената на строителството, лошо качество на строежите, съчетано с високи, “корупционни” нива на цените, необосновано висока цена на строежите, определяна без наличие на проект, по “експертна” оценка от анонимни и зависими от политическата конюнктура “експерти”, и др.

Според проекта на народните представители, в ЗОП следва да се създаде нов чл. 3а, специално предназначен за уреждане на инженеринга, който да предвижда следното:

Чл. За (1) ,,Инженеринг” е комплексна услуга в строителния инвестиционен процес, осъвместяваща извършване на проучвателни и/или проектни дейности по една или повече части на устройствените планове и инвестиционните проекти, заедно с изграждане на строежа от началото до края на строителния процес, включително изпълнение на всички видове инсталационно оборудване и окончателно завършване на площадката в границите на парцела до предаване на строежа на възложителя.
(2) Строителство при условия на инженеринг се допуска само в следните случаи:
1. при изграждане на национални обекти по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, за които в Република България не са налични познания и опит за тяхното проектиране и/или технология за тяхното изпълнение;
2. при изграждане на общински обекти от III, IV, V и VI категории, съгласно чл. 137 от ЗУТ, финансирани по европейски програми или от общинските бюджети, със срок на изпълнение до една календарна година и строителна стойност до 120 х. лв. без ДДС;
3. при изграждане или възстановяване на обекти във връзка с отстраняване на последици от природни бедствия, аварии или други форсмажорни обстоятелства.
(3) При строителство на обекти чрез инженеринг изпълнителят е длъжен да изготви от името и за сметка на възложителя подробен устройствен план, инвестиционен проект, да се снабди с с разрешение за строеж и да извърши строителството.
(4) За строежи, които не се изпълняват чрез инженеринг, задължително се провеждат отделни конкурси и/или търгове за проектиране, за надзор и за строителство. Контролният инженер по част „Конструкции” се избира от възложителя.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker