Новини

Нов опит за приемане на методика за индексиране на цени по договори за обществени поръчки, проектът за промени в ЗОП вече в Парламента

Нов опит за приемане на методика за индексиране на цени по договори за обществени поръчки ще направят управляващите. Това стана ясно след като на 19.07 в деловодството на Народното събрание бе внесен пореден Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки. Документът, входиран под №47-254-01-104, е дело на трима народни представители от най-многобройната парламентарна група.

С §1 от този ЗДЗОП се предлага създаването на нов чл. 117а от ЗОП, с наименование „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация“. Проекторазпоредбата предвижда, че в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерски съвет. В ал. 2 на същия член се уточнява, че когато в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 възложителят предвижда клауза за изменение на цената във връзка с инфлацията по ал. 1, той може да обвърже тази клауза с методиката по ал. 1. В проекта се предвижда методиката по чл. 117а, ал. 1 да се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на евентуалните изменения. Запознати припомнят, че предложените текстове почти изцяло пресъздават становището на Министерство на финансите, изразено по първоначалния проект, с който се предвиждаше да се направи възможно приемането на такава методика.

Мотивите на вносителите са напълно идентични с тези по предишния проект. В тях депутатите отбелязват високата динамика на цените в световен и национален план, дошли като резултат от глобални предизвикателства като пандемията от Covid-19 и ескалиралата криза в Украйна. Именно като средство за “рестартиране” на множество договори за обществени поръчки, чието изпълнение не може да започне или е спряло поради чувствително повишените цени, законопроектът цели “създаването на правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, разписани е нарочна методика, одобрена от МС”.

Припомняме, че предишният опит за приемане на т.нар анти-инфлационна методика завърши с неуспех, след като проектът на ЗИДЗОП от 13 май, с който трябваше да се създаде считаната за необходима законова делегация за приемането на методиката от МС, не получи достатъчно подкрепа на първо четене.

При съпоставка на двата законопроекта прави впечатление, че макар отново да се предвижда, че методиката ще се прилага най-вече в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, новите текстове са по-изчистени като правна техника и логика. Основание за такова заключение дава например фактът, че се прецизира правната възможност на методиката да се основават и клаузи по чл. 116, ал. 1, т. 1 от закона, както и това, че промяната в ЗОП се прави в отделна разпоредба, а не в самия чл. 116 от закона, съответно се предвижда директно, че методиката следва да бъде приета от МС, а не се определя с ППЗОП. В рамките на дебата по първия законопроект, на заседание на Правна комисия тези две предложения бяха направени от АОП и принципно подкрепени от Камарата на строителите.

При все това, и в настоящия проект остават неяснотите относно съдържанието на някои използвани понятия, в т.ч. “съществено увеличение на цените”, “основни стоки и материали (които формират стойността на договора)” и пр. Експерти припомнят, че това бе констатирано още в гореспоменатото становище на МФ по първия ЗИДЗОП, предупреждения в тази посока съдържаше и становището на МРРБ по същия акт. Изказвания с подобни мотиви бяха направени и от депутати от парламентарната трибуна по време на първото четене на неприетия първи проект.

Със законопроекта може да се запознаете тук.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker