Новини

АОП пусна за обществено обсъждане типови документи за училищни ремонти по Плана за възстановяване

На 12.08.2022г. Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане постъпили проекти на стандартизирани документи и изисквания, които да се прилагат при провеждането на обществени поръчки за изграждане или реконструкция на образователна инфраструктура във връзка с реализация на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Ще припомним, че съгласно чл. 229, ал. 1, т.  4 от ЗОП, изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки има правомощия да координира процеса по подготовка и публикуване на стандартизирани изисквания и документи.

Пакетът от документи включва проекти на документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг, техническо задание за проектиране и договор за възлагане на обществена поръчка. Според посоченото в тях, документите са за дейности по проекти, финансирани от НПВУ, Инвестиция 2: „Модернизация на образователна инфраструктура“ по компонент № 2.А.1 „Образование и умения“*.

С тези средства ще бъдат финансирани дейности за ремонт, реконструкция, саниране, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация и охлаждане на сградния фонд, озеленяване и други. Приоритетно ще бъде финансирано и извършването на цялостни ремонти и изграждане на детски градини, училища и общежития и кампуси за осигуряване на благоприятни условия за живеене, за обучение, възпитание, социализация и развитие на учащите. Целта е осигуряване на цялостен обновен облик на образователните институции и създаване на по-привлекателни условия за учене, дейности по интереси, спорт и отдих.

Видно от предоставените файлове, проектите на стандартизирани документи и изисквания вероятно са били изработени и съгласувани още по времето на предходния кабинет от експерти от различни държавни ведомства, в т.ч. Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката.

Проектите на документи са достъпни на следния адрес:
https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci-proekti-standartizirani-dokumenti/.

Становища по направените предложения заинтересованите лица могат да изпращат на kabinet@aop.bg в срок до 12.09.2022 г.

Източник: АОП

* Точните наименования и номера на компонента и инвестиционния проект от НПВУ, за които се отнасят тези стандартизирани документи и изисквания, е възможно да са претърпели известни промени след финализиране на сега оповестените проекти на документи. Припомняме, че вече бе публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура” (Проектът на насоките е наличен и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion).

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker