Анонси

Приложим ли е ЗОП при разходване на средства от крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, които не са възложители?

По повод постъпили запитвания в редакцията на СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, относно това кои правила са приложими при разходването на средства от страна на крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, правим следното разяснение:

Правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договори от страна на крайните получатели на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост (наричан по-нататък „Механизма”), които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, се определят в Постановление №80 на МС от 9.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма.

Видно от чл. 1, ал. 2 от посоченото ПМС №80 от 9.05.2022 г., правилата, регламентирани в постановлението, се прилагат за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция.

Анализът на постановлението показва, че правилата разписани в него, са сходни като логика на тези, предвидени в ЗОП за поръчки на по-ниска стойност, макар от съображения за пропорционалност те да са опростени и сведени до минимума, който да гарантира оптималното разходване на средствата от Механизма от субекти, които не са възложители.

Процедура за избор с публична покана по постановлението се провежда, когато съгласно одобрената инвестиция крайният получател възлага дейности с планирана стойност, по-голяма или равна от 50 000 лв. без ДДС, за строителство и от 30 000 лв. без ДДС, за доставки или услуги С други думи, процедура за избор с публична покана по ПМС №80 се провежда при възлагане на дейности с планирана стойност над прагове, равняващи се на долната граница на диапазона по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (стойностите, за които се прилага редът за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица).

Изключение от правилото за провеждане на процедура за избор с публична покана се допуска само в случаите, изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 от постановлението. Най-общо, това са хипотези на някои договори в областта на вещното, трудовото или авторското право (сходни изключения от общия ред на възлагане има предвидени и в ЗОП).

Следва да се отбележи, че в съответствие с предвиденото в постановлението, крайните получатели възлагат дейности след провеждане на процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, пропорционалност и публичност. Освен това, определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата. С други думи, и при възлагане чрез процедура за избор с публична покана по ПМС №80, се следват основните принципи, на които се подчинява и възлагането по ЗОП.

Логиката на правната рамка, въведена със ЗОП, се спазва и по отношение на структурата и съдържанието на публичната покана по ПМС №80 – това е видно от разпоредбите на чл. 4 от постановлението. Там е определена информацията, която се съдържа в поканата, регламентирано е, че неразделна част от нея са техническата спецификация и проектът на договор, предвидено е, че в поканата могат да бъдат включени изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите за изпълнител.

В чл. 4, ал. 4 от ПМС №80 са изрично уредени и други добре познати от ЗОП правила и забрани – крайните получатели не могат да включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата, както и информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, а когато предвид спецификата на предмета това е обективно невъзможно, след посочването им се добавят думите „или еквивалентно”.

Постановлението е прието на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.)

В тази връзка е много важно да се отбележи и това, че по отношение на дейностите, възлагани по повод разходването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, са приложими също така Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (“Финансовия регламент”*), както и чл. 5л от Регламент (ЕС) 2022/576** относно ограничителните мерки (санкциите).

С ПМС № 80/2022 г., което е обнародвано в Държавен вестник, бр. 36 от 13.05.2022 г., може да се запознаете тук.

За повече информация относно действащото законодателство, приложимо при разходване на публични средства, в т.ч. и от фондовете на ЕС, заповядайте на обученията на Списание ЗОП ПЛЮС, които ще се проведат през месец септември т.г. За тридневния уебинар ЮРИСПРАКТИК+, който стартира на 7.09.2022 г. с акценти по широк кръг правни въпроси, в т.ч. административнонаказателната отговорност по ЗОП, може да прочетете тук. А с еднодневния ни БЛИЦ УЕБИНАР, посветен на актуални насоки и казуси по прилагане на правилата на Регламент (ЕС) 2022/576 за санкциите, насрочен за 20.09.2022 г., може да се запознаете тук.

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЯТА НИ ТУК


* Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (3) („Финансов регламент“)
** Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker