Новини

Строителите с остра реакция срещу указанията на УО на ОПОС за финансиране на анекси по методиката за индексация

Камарата на строителите в България (КСБ) реагира остро на указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (УО на ОПОС) за финансиране на анекси по методиката за индексация. Това е видно от отворено писмо на браншовата организация, адресирано до служебния премиер, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и министъра на околната среда и водите.

Както вече Ви информирахме, на 5.10.2022 г.,  УО на ОПОС излезе с разяснение относно условията, при които ще могат да се правят искания за предоставяне на допълнителни средства, необходими за целите на индексации на договори за обществени поръчки за строителство.

В писмото на КСБ се казва, че в изпълнение на своите законови задължения, произтичащи от нормата на чл.117а от Закона за обществените поръчки, МС прие Постановление № 290 от 27.09.2022 г., с което бе одобрена Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. ПМС бе обнародвано в ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., на която дата то влезе в сила. По силата на чл. 1 на приетата Методиката, с дози документ се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. Следователно, заявяват от Камарата, Методиката представлява алгоритъм, по който страните по даден договор, описан в чл. 1, да достигнат до точна сума, с която ще бъде променена първоначалната цена на договора.

От КСБ подчертават, че Методиката, за разлика от ЗОП, който е нейната легална база, въвежда определени ограничения, по отношение на СМР, които подлежат на индексация. Това е направено с преходните и заключителните разпоредби на документа, уточняват строителите. По-конкретно, според браншовата организация, ограниченията са следните:

 1. На изменение подлежат цените за извършени дейности /СМР/, приети след 06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство /§4 от ПЗР на Методиката/. По тази причина, по виждането на КСБ МС изключва възможността дейности, които са приети преди 30.06.2021 г. да бъдат обект на индексация, независимо кога е оферирана тяхната стойност. Дори тези дейности да са оферирани след началната дата на наличие на инфлация, съгласно §2 от ПЗР – 31.12.2020 г., те няма да могат да бъдат обект на преговори между страните по даден договор. Според браншовата организация, в тази връзка трябва да се уточни, че под „приемане“ на дадена дейност, следва да се разбира осъществяване на дадена процедура за приемане на извършената от изпълнителя работа, която е предвидена в самия договор и съставянето на определени документи, удостоверяващи това. В случай че в даден договор не е регламентирана изрично такава процедура, ще трябва съответно да са приложени нормите на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му, гласи позицията на Камарата. Според строителите е важно също така да се обърне внимание, че методиката изисква приемане на дадена работа, а не нейното пълно или частично заплащане от страна на възложителя. Това дава основание да се приеме, че индексацията се прилага и спрямо неразплатени работи, които са приети след 30.06.2021 г., считат от КСБ.
 2. Нито ЗОП, нито Методиката поставят ограничение, което да въвежда условието, изпълнението на даден договор да не е приключило, за да бъде той обект на индексация, убедени са от КСБ. От камарата считат, че и „приключени“ договори могат да бъдат с променени цени, стига СМР по тях да са приети след 30.06.2021 г. Строителите подчертават, че в много случаи изпълнението на договора за строителство не се изчерпва със съставяне на акт обр. 15 или дори с въвеждането на обекта в експлоатация. Дори след въвеждане в експлоатация на готовия обект, изпълнителят е обвързан с редица задължения до изтичане на уговорените в договора гаранционни срокове за отделните видове СМР. В тези хипотези изпълнителят също би имал права да иска индексиране на договорната цена, гласи позицията на браншовата организация.
 3. В Методиката, за начална дата на наличие на инфлация се приема 12.2020 г. /§2 от ПЗР на Н
  Методиката/. По тази причина, за Дата за определяне стойността на строително-монтажните работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е регламентирана датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай че дадена оферта е подадена преди 31.12.2020 г., спрямо нея се прилага индексът за 31.12.2020 г. /виж §3 от ПЗР на Методиката/.

Според позицията на КСБ, самата законодателна основа за приемане на Методиката /чл.116 и чл.117а от ЗОП/ съдържа също така важни принципи, които следва да се имат предвид при прилагане на механизма за индексация на договорите, а именно:

 1. Законодателят, видно от редакцията на чл.117а, ал. 1, е постановил, че прилагането на Методиката по отношение индексирането на цените на договорите, които попадат в нейното приложно поле, е императивно задължение на възложителя, заявяват от КСБ. Това според браншовиците означава, че ако даден изпълнител по договор, който по силата на закона и на самата методика, е регламентиран като допустим за индексация, поиска промяна на цената на този договор, то искането му обвързва възложителя безотказно да стартира процедурата по прилагане на методиката. Отказът за стартиране на процедурата би представлявал незаконосъобразно действие от страна на възложителя, изразяват убедеността си от Камарата.
 2. Законодателят не е ограничил обхвата на индексацията до определен кръг от договори в зависимост от вида на възложителя /община или държавата/ или от начина на финансиране /държавен бюджет, общински бюджет, дадена оперативна програма и др./, както и до точно регламентиран предмет на договора или рамковото споразумение за строителство, категорични са от КСБ.
 3. Самият ЗОП е поставил т. нар. „таван на индексацията“, който е 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Този таван не може да се променя с акт на МС, указания на определена администрация, или да се ограничи допълнително по волята на възложителя, намират от КСБ. Това според строителите означава, че всички основателни и законосъобразни искания за индексация би следвало да бъдат уважени до законовата граница от 50%. Всякакви оправдания, относно липса на необходимите за индексация средства, биха влезли в противоречие с нормите на ЗОП, подчертава се в писмото на Камарата.
 4. ЗОП не поставя изискване към изпълнителите да представят на възложителите някакви доказателствени материали за да бъде уважена тяхната претенция, считат от КСБ. Достатъчно е да бъде направено мотивирано искане за прилагане на методиката, поради наличие на определено законово основание, сочи се в позицията на браншовата организация.

Предвид изложените правни изводи, с писмото до институциите Камарата на строителите в България остро изразява недоволството си от редица постановки от указанията на УО на ОПОС по прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, одобрена с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.

Според КСБ, част от твърдения на УО на ОПОС, които до голяма степен обезсмислят прилагането на механизма за индексация, са следните (цитират се пасажи от указанията на УО на ОПОС):

 1. В режим на ограничени финансови средства и в съответствие с принципа за добро финансово управление, УО на ОПОС има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% (петнадесет процента) от стойността им. Увеличението на БФП е без ДДС, в случай че разходът не е допустим, респ. с ДДС при допустим ДДС.
 2. Актуализирането на стойността на БФП ще се извърши със сключване на Допълнително споразумение към АДБФП и ще бъде еднократно, като максималният приложим процент ще е 15% на ниво отделен договор с изпълнител.
 3. УО на ОПОС ще разглежда исканията за актуализиране на стойността на БФП по реда на тяхното постъпване. УО ще прилага следните критерии при одобряване искането за изменение на бюджета към АДБФП, като си запазва правото на преценка, съобразно обстоятелствата:
 • Наличен е финансов ресурс по процедурата, приоритетната ос и програмата;
 • Договорът, съгласно ЗОП, с избраният изпълнител с предмет строително-монтажни работи или инженеринг не е приключил.
 • Задължително условие е да не са изпълнени дейностите по СМР и/или ако са изпълнени да не са приети/изплатени от Възложителя по съответния договор. На индексация не подлежат договори, по които всички дейности за СМР са изпълнени, приети и разплатени от Възложителя.
 • Не е подадено, към УО на ОПОС окончателно искане за плащане по АДБФП и дейностите по проекта не са приключили“.

С оглед на горното, от КСБ остро се противопоставят на подхода на УО на ОПОС, който според браншовата организация създава пречки пред самото начало на процеса по прилагане на Методиката, чакан с надежда от целия строителен бранш.

От Камарата изразяват надежда, че с бързи и адекватни действия премиерът и ресорните министри ще спомогнат за преодоляване на проблемните моменти в указанията на УО на ОПОС, които според браншовата организация подлагат на риск множество проекти и договори с европейско финансиране.

Водени от желанието за бързо и успешно стартиране на процеса на индексация, от КСБ предлагат във възможно най-кратък срок да бъдат проведени двустранни срещи с отговорните институции за разрешаване на проблемите, възникнали във връзка с прилагане на Методиката.

Източник: КСБ

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker