Новини

Индексират с 15% незавършените договори за строително-ремонтни дейности по ОПРР

С  15% ще могат да се индексират цените на договорите, с които се изпълняват проекти за строително-ремонтни дейности, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. заради инфлацията и повишените цени на строителните материали. Според публикация на сайта на МРРБ, това сочат разчетите на Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР). Пояснено е, че на база приетата методика за индексация от МС, е извършен вътрешен анализ по отношение прилагането на същата и възможностите за осигуряване на допълнителни средства, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административните договори за предоставяне на БФП (АДБФП) по програмата, по които са налице неприключени договори с изпълнители за обществена поръчка за строителство.

С оглед на напредналия етап на програмата и ограничения свободен финансов ресурс, към настоящия момент УО на ОПРР има възможност за допълване на финансовия ресурс (в частта БФП) за разходите за строително-монтажните работи (СМР) с инфлационна добавка, съгласно Методиката, чрез сключване на допълнително споразумение към АДБФП. В режим на ограничени финансови средства и в съответствие с принципа за добро финансово управление, за момента УО на ОПРР има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с 15% (петнадесет процента) от първоначалната им стойност с ДДС. В случаите на инженеринг, на индексация подлежат единствено разходите за частта на СМР.

Бенефициентите могат да поискат актуализиране на стойността на разходите за СМР, финансирани от БФП, чрез подаване на искане за изменение на АДБФП през ИСУН 2020. Настоящото актуализиране на стойността на разходите за СМР по АДБФП може да се подаде еднократно, в срок до 30.12.2022 г.

Искането за изменение на АДБФП следва да съдържа всички необходими документи съгласно Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР в хипотеза на промяна на размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта.  Към искането за изменение на АДБФП във връзка с индексацията следва да бъде приложена обосновка (вкл. документи от изпълнителя по договор за обществена поръчка) за наличието на непредвидени обстоятелства, както и за индикативния размер на необходимите средства за индексиране на разходите по СМР, съгласно Методиката.

При решение на бенефициента за увеличаване стойността на договора с изпълнител с повече от 15% от първоначалната му стойност с ДДС, разликата следва да бъде поета със собствени или други средства, което трябва да бъде отразено в искането за изменение на АДБФП.

По АДБФП, финансирани с различни източници (БФП/собствени средства/финансов инструмент), при увеличение стойността на СМР следва да бъде прилаган един и същи принцип за всеки един от източниците, както и да се спазват процентните ограничения съгласно съответните Насоки за кандидатстване. В тази връзка, при проекти с комбинирана подкрепа, бенефициентите следва да представят и становище от финансов посредник за разпределението на средствата по източници на финансиране. Допълнителните стойности по всички източници на финансиране трябва да бъдат отразени в актуалния бюджет на АДФБП като инфлационна надбавка. Анексиране на АДБФП ще се допуска при спазване на ограниченията при предоставяне на минимални/държавни помощи.

Искане за изменение на АДБФП не може да бъде подадено, ако всички дейности по договора с изпълнител за СМР са изцяло изпълнени, приети и разплатени от Възложителя или по договора има подадено искане за окончателно плащане към УО на ОПРР.

УО на ОПРР ще сключва допълнителни споразумения към АДБФП до наличния свободен финансов ресурс по съответната приоритетна ос и програмата.

С настоящите указания УО на ОПРР не ограничава възложителите, при наличие на финансова възможност, да увеличават цената на договора с изпълнител за СМР над текущото ограничение по БФП.

Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР (http://bgregio.eu/) и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/771), както и на сайта на МРРБ.

Източник: МРРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker