Новини

Строителите се жалват на президента и премиера от проблеми с методиката за индексация

Камарата на строителите (КСБ) е сигнализирала президента и служебния премиер за проблеми с прилагането на Методиката за индексиране на договорите. Информация за отвореното писмо бе оповестена официалния Интернет сайт на професионалната организация.

В писмото се казва, че в Камарата са постъпили сигнали от членове на организацията, съдържащи информация за дадени от възложители противоречиви тълкувания на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с  ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., които според строителните компании влизат в противоречие с разпоредби на ЗОП и самата методика.

Предвид това, от КСБ отправят искане за задължително тълкуване по чл. 51, ал. 1 от ЗНА* от Министерския съвет (издалия нормативния акт орган), което да даде отговор на следните въпроси:

1. Подлежат ли на индексация плащания за извършени СМР, които са приети след 30.06.2021 г., разплатени са, но договорите за обществена поръчка са все още в процес на изпълнение (напр. в случаите, когато предметът на договора не е изпълнен изцяло и предстои бъдещото актуване на определен обем СМР)?

2. Подлежат ли на индексация плащания за извършени СМР, които са приети след 30.06.2021 г., разплатени са, и договорите за обществена поръчка са изпълнени (напр. в случаите, когато предметът на договора по отношение на договорираните СМР е изпълнен изцяло, но гаранционните срокове по него продължават да текат)?

В отвореното писмо се подчертава, че според позицията на КСБ, схващането, че приети след 30.06.2021 г. СМР, които вече са разплатени, не подлежат на индексиране, не е съобразено с разпоредбите на ЗОС и ПМС № 290 и поставя под съмнение приложимостта на Методиката за по-голямата част от договорите за строителство, които понастоящем са в процес на изпълнение.

Същото становище от Камарата изразяват и относно приложимостта на Методиката към договорите, чието изпълнение е приключило. Браншовиците са категорични, че изключването на тези договори от процедурите по индексация не е предвидено нито от ЗОП, нито от ПМС № 290 и всяко друго тълкуване на тези два нормативни акта представлява несправедливо наказание за тези строители, които са изпълнили добросъвестно и без съзнателна забава своите договорни задължения.

Както вече сме коментирали в други публикации по темата, още от приемането на ПМС № 290 има опасения за различни и понякога противоречиви интерпретации на Методиката за индексация. Това определено поражда необходимост от приемане на официални указания за нейното прилагане, като искания в тази посока вече неведнъж бяха отправяни както от КСБ, така и от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). От Сдружението на общините обявиха, че са поискали от ръководителите на отговорните институции – министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, издаването на указания с цел да се внесе по-голяма яснота и единно законосъобразно прилагане на Методиката.

Тъй като Методиката е обвързана с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, от НСОРБ са се обърнали и към АОП за изпълнение на правомощията им по ЗОП за оказване на методическа помощ на възложителите и издаване на общи методически указания. От общините дори е било предложено да се обмисли и вариант за издаване на насоки по чл. 246 от ЗОП от Експертния съвет за сътрудничество с участието на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и АОП.

Въпреки тези действия предприети от строителите и общините, официални указания все още не са приети, нито от МРРБ, нито от Министерство на финансите. От една страна, от МРРБ, които досега бяха най-активни в диалога по въпросите на индексацията и дори бяха вносител на проекта на методика, обявиха, че не намират за подходящо да приемат единна инструкция по методиката за индексация. В потвърждение, регионалният министър инж. Шишков заяви в интервю пред в-к Строител, че “по-скоро МРРБ не може да бъде шапката за изготвянето на тези указания”, съответно че “за начина на разплащане би трябвало водещо да е Министерството на финансите или структура от него”.

От друга страна, от Министерство на финансите, в чийто ресор са и обществените поръчки, досега изглежда се дистанцират от процеса по приемане на методиката за индексация. Нещо повече, озадачаващо за мнозина, понястоящем приетата с ПМС №290/27.09.2022 г. методика за индексация на договори по ЗОП за строителство, нито е била оповестявана, нито дори е публикувана на сайтовете на министерството и подопечната му Агенция по обществени поръчки, сякаш за тези институции документът или не съществува, или няма отношение към обществените поръчки и разхода на публични средства.

Според редица експерти, отвореното писмо на КСБ е възможно да разреши патовата ситуация, като заедно с инициативите, подети от НСОРБ, допринесе за по-скорошното изготвяне на очакваното както от строители, така и от възложители единно официално указание по прилагане на Методиката за индексация, приета с ПМС №290/27.09.2022 г.

С отвореното писмо на КСБ може да се запознаете ТУК.

Източник: КСБ


* Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗНА, задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта. В чл. 51, ал. 2 от ЗНА е уточнено, че тълкуването се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен тълкуваният акт.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker