Новини

АОП с методическо указание за спешното договаряне без обявление

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изготвила методическо указание за договарянето без обявление в случаите, когато е необходимо неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства. Това бе обявено на Портала за обществени поръчки.

Видно  от анонса, публикуваното Методическо указание № МУ-2 от 21 ноември 2022 г. е относно възлагането на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Документът е свързан с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), уточняват от изпълнителната агенция към Министерство на финансите.

От АОП се уточнява, че в Плана са заложени изисквания за редуциране на неконкурентното възлагане в България, каквото представляват процедурите на договаряне без обявление (без предварително обявление, без предварителна покана за участие и пряко договаряне). Допълва се, че изготвеният анализ на пазара на обществените поръчки за последните 3 години показва нарастване броя на тези процедури.

При осъществяване на предварителния контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП), АОП установява, че възложителите срещат трудности при тълкуването на предпоставките за прилагане на правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Предвид това, според Агенцията, изготвеното методическо указание ще ги подпомогне при неговото прилагане, мотивиране и доказване. По този начин ще се предотвратят случаите на незаконосъобразно възлагане, убедени са от институцията.

В указанието отново се напомня, че процедурите на договоряне без обявление са неконкурентна форма на възлагане и като такава следва да се разглеждат като изключение, което се прилага само в изрично посочените в закона в случаи. Що се отнася конкретно до договарянията по чл. 74, ал. 1, т. 4 от ЗОП,  те са са средство за бързо и гъвкаво решение при крайно неотложни/форсмажорни обстоятелства, подчертават от АОП.

В помощния документ подробно се обяснява кои са нормативните изисквания за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и как следва да се прилагат те (коментират се ключови аспекти като наличие на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, необходимост от неотложно възлагане на поръчката и невъзможност за спазване на сроковете, възникване на обстоятелствата независимо от дължимата грижа на възложителя, и пр.), съответно как се провежда самата процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП (в т.ч. мотивиране на избора на правно основание в решението за откриване, надлежно доказване на изложените мотиви, посочване в решението за откриване на лицето, което се кани за изпълнител, и пр.). В заключителната част се коментират и специфики, свързани с предварителното изпълнение на решението за избор на изпълнител и обжалването при този вид процедури. Припомня се и наличието на санкция за провеждане на процедура на това основание без да са налице условията, посочени в него.

С указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“ и в секция „Предварителен контрол“ в подстраница „Предварителен контрол на АОП“- „Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 от ЗОП)“, може да се запознаете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker