Новини

Правителството одобри стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор, поръчките основен приоритет

На своето редовно заседание, проведено на 7.12.2022 г., правителството прие Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 2023-2026 г. Новината за решението бе разпространена от правителствената информационна служба.

В анонса се казва, че приемането на стратегията е следствие на постигнатото в тази област през последните години, както и е в отговор на ключови проблеми, актуални към настоящия момент, свързани с финансово-контролната система в публичния сектор.

Стратегията има за цел да подпомогне през периода 2023-2026 г. прилагането на ефективен вътрешен контрол, базиран на ключови принципи като ефективност, ефикасност, икономичност, законосъобразност и прозрачност, и да допринесе за превенцията в дейността на организациите от публичния сектор във време на безпрецедентна здравна и икономическа криза.

Целта на приетата стратегия* е да се постигне устойчиво развитие на системите за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор и да се създадат условия за подобряване на тяхното функциониране, адекватност и ефективност. Също така, да се осигурят условия на сигурност и перспектива за професиите, пряко свързани с извършването на контролни дейности или с вътрешен одит, защото тяхното утвърждаване и бъдещо развитие изисква инвестирането на финансови средства, време и усилия.

В стратегията са набелязани пет фундаментални приоритета, към които вътрешният контрол в публичния сектор трябва да се придържа, за да може България да бъде страна със съвременен модел на вътрешен контрол, в която е гарантирано изпълнението на основния принцип, а именно – доброто държавно управление в интерес на обществото. Отговорността за изпълнението на съответните приоритети, към които са очертани цели и дейности, ще бъде насочена към ръководителите и служителите на организациите от публичния сектор, в т.ч. министъра на финансите, Агенцията по обществени поръчки, ръководителите на звена за вътрешен одит и вътрешните одитори, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, членовете на одитни комитети, както и към контролните органи.

Изпълнението на стратегията ще се осъществява чрез одобрен от министъра на финансите план за действие, завършва комюникето на МС.

Видно от самия документ, стратегическа цел за България през посочения период е повишаването на ефективността на контрола в областта на обществените поръчки, която според МФ продължава да бъде сферата с най-често допускани слабости и нередности. Като дейности, чрез които следва да се постигне тази цел, са посочени:

  • Извършване на промени в ЗОП относно предварителния контрол, осъществяван от АОП, с които да се разшири неговият обхват, както и предвиждане на възможност министърът на финансите да определя лица, които да участват като наблюдатели в работата на оценителната
    комисия при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки над определена прогнозна стойност. С това се цели обхващане на всички процедури над определена прогнозна стойност от предварителния контрол, осъществяван от АОП и увеличаване броят на законосъобразно възложените поръчки.
  • Извършване на промени в ЗОП за регламентиране извършването на одитни ангажименти за консултиране от звената за вътрешен одит относно работата на оценителната комисия при значими обществени поръчки. С това се цели подпомагане на възложителите за вземане на законосъобразно решение за избор на изпълнител при значими обществени поръчки.
  • Изготвяне на методически указания от министъра на финансите, съвместно с АОП, за изпълнение на специфични одитни ангажименти за консултиране от звената за вътрешен одит относно работата на оценителните комисии. Целта е ограничаване на риска от възлагане на обществени поръчки без наличие на подходяща конкуренция.
  • Сформиране на постоянна работна група с представители на АОП, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на МФ, АДФИ, ИА ОСЕС, ИА СОСЕЗФ и Сметната палата за обсъждане на констатирани проблеми при прилагането на европейското и национално законодателство по обществени поръчки, както и споделянето на добри практики.
  • Популяризиране сред ръководителите на организациите от публичния сектор и контролните органи (включително сред всички звена за вътрешен одит) на следните документи на Европейската комисия, както и организиране на обучения в Школата по публични финанси във връзка с прилагането на същите:
  • Провеждане на съвместни специализирани обучения на служителите от контролните органи и звената за вътрешен одит, с цел уеднаквяване на прилаганите практики и обмяна на опит.
  • Контролните органи да популяризират, включително чрез публикуване на интернет страниците си, контролната методология за проверки на обществени поръчки. Това се прави с цел избягване на грешки от възложителите на обществени поръчки, минимизиране на нарушенията, включително по обществени поръчки, финансирани с европейски средства и подобряване на контролната среда.

Във връзка с приоритета за по-ефективна координацията между контролните органи и вътрешния одит, в стратегията се отбелзва, че добра практика е използването на новоразработения модул за последващ контрол, чрез който могат да се селектират и извършват проверки на обществените поръчки посредством Централна автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки (ЦАИС) от компетентните контролни органи.

* Видно от доклада на вносителя – министъра на финансите, Стратегията е изготвена от Министерството на финансите (дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“) на основание чл. 48, ал. 2, т. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и има за цел да се постигне устойчиво развитие на системите за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор и да се създадат условия за подобряване на тяхното функциониране, адекватност и ефективност. Също така, да се осигурят условия на сигурност и перспектива за професиите, пряко свързани с извършването на контролни дейности или с вътрешен одит, защото тяхното утвърждаване и бъдещо развитие изисква инвестирането на финансови средства, време и усилия.

С проекта на стратегия, подложен на обществене обсъждане в периода 25.10-24.11.2022 г., може да се запознаете на страницата на обществената консултация ТУК.

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker