Новини

Методиката за индексация ще се прилага и за поръчки за доставки, вече стартира общественото обсъждане на промените

Методиката за индексация на договори по ЗОП ще се прилага и за доставки. Това стана ясно след като за обществено обсъждане бе публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Този път вносител на проекта е министърът на енергетиката.

В информацията, поместена в страницата на обществената консултация, се припомня, че Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация бе приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., на основание чл. 117а, ал.1 от ЗОП. Посочената разпоредба предвижда възможността за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
 
С приетата методика бе регламентиран начинът за изменение на цената само на договори за обществена поръчка за строителство и рамкови споразумения за строителство в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Извън предметния обхват на методиката останаха договорите за обществена поръчка за доставка и рамкови споразумения за доставка, макар че разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ЗОП обхваща всички договори за обществена поръчка, а не само с обект строителство.

В тази връзка ще припомним, че още при приемането на методиката в края на м. септември, от различни министерства бяха постъпили бележки относно необходимостта да се регламентира индексацията и на договори за обществени поръчки не само за строителство, но и за другите обекти по ЗОП, в т.ч. доставките. Още тогава служебният премиер обяви, че това може да стане чрез приемане на допълнение към методиката.

Какво предвижда проектът за промени в Методиката за индексация

При изложените мотиви, със сега предложените промени се предвижда действащите правила на методиката за индексация на строителство да се обособят в отделна глава, и в документа да се създаде нова глава относно изменението на договори и рамкови споразумения за доставка.

Видно от проекта, за изменение цената на договор и рамково споразумение за доставка ще се използва Индекс на цени на производител на вътрешния пазар (2015=100), който се публикува всеки месец на интернет страницата на НСИ (посочено е, че тази информация е налична на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1107).

В проекта се предвижда, че изменението на цената в договорите за доставка ще се прилага само при разлика в стойността на индексите в размер повече от 5 %.

Изрично е разписано също, че изменение не се допуска, ако в договора и рамково споразумение за доставка са включени клаузи, предвиждащи ред и условия за нейното изменение, различни от посочените в настоящата методика (т.е. методиката за индексация няма да се прилага, ако в договора са предвидени клаузи за индексация по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които предвиждат различен механизъм на изменение на цените, респ. при които не е използвана възможността по чл. 117а, ал. 2 от ЗОП).

В съответствие с предложените нови правила на методиката за индексация, база за изменение цената при договорите за доставка ще е стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за месеца, в който е подадена офертата за участие в обществена поръчка. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., ще се прилага стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за месец
декември 2020 г.

Размерът на изменението на цената на договорите за доставка ще се определя по формула, сходна на тази при строителството, само че базирана на различен индекс (в случая, посочения по-горе индекс на цени на производител) и без използването на теглови коефициент (какъвто при строителството е коефициентът на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата по чл. 2 от методиката). И при доставките ще важи правилото, че за определяне на промяната в цените се съпоставят индекса към датата на офертата (или за месец декември 2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г.) и индекса към месеца, в който се индексират цените (т.е. изчислява се процент на изменение на използвания индекс).

Обсъждането по проекта на ПМС приключва на 22.12.2022 г.

С документите от обществената консултация може да се запознаете ТУК.

Източник: Портал за обществени консултации (Strategy.bg)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker