cat3_newНовини

ВАС потвърди процедурата за доставка на медицински хеликоптери, според МС първият хеликоптер ще е доставен още през декември

Върховният административен съд е оставил в сила определението на Комисията за защита на конкуренцията от 2 февруари 2023 г. във връзка с откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинските хеликоптери.

Това съобщават от съдебната институция, като уточняват, че поръчката е чрез договаряне без предварително обявление с предмет: “Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ”, както и искането на дружеството за налагане на временна мярка “спиране на процедурата“.

В съобщението се посочва, че делото пред ВАС (адм. д. № 1493 от 2023 г.) е образувано по частна жалба на американската компания „Бел Текстрон Инк.“ (Bell Textron Inc.), която обаче не е участник в процедурата на Министерството на здравеопазването.

Именно поради това обстоятелство, върховните магистрати приемат за правилни изводите на КЗК, че жалбоподателят не е доказал качеството си на заинтересовано лице, което би могло да оспори решението за откриване на процедурата. Недопустимостта на предявената жалба обуславя и недопустимостта на направеното искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, поради което правилно то също е оставено без разглеждане от КЗК.

В случая се касае за процедура на договаряне без предварително обявление, която е организирана след неуспешна открита по вид процедура, която е прекратена и която възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия, посочени в обявлението за обществена поръчка, публикувано в рамките на предходната открита процедура. Ето защо следва да се приеме, че предходната открита процедура, от една страна, и последващата процедура на договаряне без предварително обявление, от друга страна, следва да се разглеждат цялостно.

Законодателят изрично е предвидил, че при прекратяване на предходната процедура, когато всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, той може да пристъпи към обявяване на процедура на договаряне без предварително обявление, когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс. Тоест възложителят е длъжен да покани точно тези лица, които са подали оферта в предходна процедура, която при това е отговаряла на изискванията на възложителя.

Жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че не е подал никаква оферта в предходната открита по вид процедура. В тази връзка правилно КЗК е отбелязала, че само заявеното намерение за участие в предходна процедура не е достатъчно, за да обоснове качеството на заинтересовано лице. В този смисъл е и цитираното в мотивите на КЗК решение на Европейския съд от 16.06.2022 г. по дело С-376/21 (т. 67 и 68 от същото).

Определението, постановено от ВАС, е окончателно.

Произнасянето на ВАС позволи бърза развръзка по поръчката с медицинските хеликоптери. В потвърждение, на брифинг в Министерският съвет на 22 февруари, министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев съобщи, че след проведена процедура на договаряне между МЗ и италианската фирма „Leonardo S.p.A“ е постигнато договореност за осигуряване на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост шест хеликоптера, осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ.

Първият хеликоптер трябва да бъде в България на 15 декември тази година, а останалите – до 2025 г., уточни здравния министър.

Източник: ВАС, БТА

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker