cat2_newНовини

МС прие промени в Методиката за индексация, актуализация на цените ще се допуска и при доставки на секторни възложители в енергетиката

На редовното си заседание, проведено на 22.02.2023 г., Министерският съвет прие промени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2023 г. Вносител на проекта за промени бе министърът на енергетиката.

Според разпространената информация за медиите, след направените промени договорите и рамковите споразумения за доставка в секторите природен газ, топлинна и електрическа енергия, сключени по ЗОП, ще могат да се актуализират съобразно натрупаната инфлация. В пресъобщението се пояснява, че до момента с методиката бе регламентиран начинът за промяна на цената само на договори и рамкови споразумения за строителство.

Според мотивите на вносителя, периодът на възстановяване на световната икономика след Covid-пандемията, както и нарушените канали за доставка във връзка с войната в Украйна, катализират нарастващото търсене на основни промишлени стоки и суровини, което обуславя сериозни инфлационни процеси. Изложените мотиви важат в пълна степен и за договори и рамкови споразумения за доставка в областта на природния газ, електро- и топлоенергията. Според министъра на енергетиката, това налага приемането на регламент за изменение и на тези договори и рамкови споразумения в резултат на натрупаната инфлация.

В съответствие с приетите промени, досега действалите правила на методиката за индексация при строителство се обособяват в отделна глава, и в документа се създава нова глава относно изменението на договори и рамкови споразумения за доставка.

За индексиране на разходите по посочената категория договори за обществени услуги за доставки и рамкови споразумения за доставка ще се използва Индекс на цени на производител на вътрешния пазар (2015=100), който се публикува всеки месец на интернет страницата на НСИ (посочено е, че тази информация е налична на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1107).

Изменението на цената по горепосочените договори и рамкови споразумения за доставка ще се прилага при разлика в стойността на индексите към момента на офериране и към момента на извършване на доставката в размер на повече от 5 % към момента на извършване на доставката по договора или рамковото споразумение.

Ще припомним, че според първоначалния вид на проекта за промени в Методиката, промените трябваше да се отнасят за всички договори и рамкови споразумения за доставка. След определени различния между институциите, това намерение претърпя промени, като проектът не бе приет на заседаниято на 15.02.2023 г., както бе предвидено по програма, и бе отложен за следващо заседание.

Видно от стенограмата за заседанието на МС от 15 февруари, редица министри са изразили резерви по отношение на подхода промени да се приемат само за определени сектори и само за определени категории възложители, тъй като освен напрежение, това може да породи диспропорции и неравнопоставеност между различните възложители, както и изпълнители. В този смисъл са били изразени и становища за допълнително допълване на методиката в посока уреждане на всички останали категории доставки и услуги на всички възложители.

Не е била еднозначно приета и първоначалната идея за приемане на конкретен текст, според който методиката не следва да се прилага за договори, по които е извършено последното действие свързано с предоставяне на уговорения резултат, изпълнени договори, както и за гаранционния срок на договорите.

Отделно от това, на заседанието на 15.02 от Министерство на земеделието е било поискано методиката да може да се прилага и за СМР на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, акквито досега не бяха изрично включени в таблицата с тегловите коефициенти за различните видове строежи по чл. 2 от Методиката. 

Очаквайте подробности по естеството на всички приети днес промени в Методиката по ПМС №290 от 27.09.2023 г.!

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker